D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0292.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ozorai Pipó arczképe
B e s o r o l á s i   c í m : Ozorai Pipó arczképe
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Castagno
U t ó n é v : Andrea del
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1423-1457
V I A F I d : 95708912
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-07-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T e c h n i k a : olajfesték, vászon
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ozorai Pipo (1369-1426)
V I A F I d : 76067254
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ozorai Pipó (Scolari Fülöp) szörényi bán és temesi főispán arczképe. Született 1362-ben. Zsigmond király alatt szerepelt.
Egész alak, kétnyolczad jobbra s szétvetett lábakkal állva. Hullámos haja, szemöldöke, bajusza s szakála szőke s szeme barna. Leeresztett kezében hegy nélküli görbe kardját tartja. Teljesen vértbe van öltözve, mely alól czafrangos köntöse kilátszik. Bal mellvédé kerek s derekát öv szorítja. A háttért képez márvány mezőny kerete ghirlandos pillér. Alól: "DOMINUS PHILIPPUS HISPANOS DE SCOLARIS RELATOR VICTORIE THEUCROR" felirat.
Olajfestmény vászonra. Méretei 225 : 150 ctm.
Balló Ede másolta, Andrea del Castagnonak a firenzei Chiostro di Santa Appolloniában lév freskója után. Ozorai Pipo olaszországi, florenczi eredet volt s az ottani Scholaris családból származott. Ozorai András leányát vette nőül, vele kapván Ozora várát is, mely után azután Ozorainak neveztetett. Fia nem maradt, leányát Borbálát enyingi Török Imre vette nőül.
Ozorai Pipo, állítólag eredetileg csizmadia volt. Zsigmond bizalmas embere. Őt küldte 1413-ban vezérül a velenczeiek elleni hadjáratba, utóbb a sókamarák elnöke s a sárkányrend lovagja lett. (Lásd : dr. Peregriny János. A magyar történeti képcsarnok lajstroma 1894. 8.-r. 10. lap, 37. szám alatt és Wenczel Gusztáv. Ozorai Pipó magyar történeti jellemrajz, Zsigmond király korából. Akad. Ért. XIX., III. kötet 1859. Nagy Iván VIII. kötet 310. lap. Budai F. Lexikona III. kötet 21. lap.) "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1500x2678 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna