D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0931.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kerek török sátor, XVII. század
B e s o r o l á s i   c í m : Kerek török sátor, XVII. század
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sátor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Sátor, Oba kerek, török, egy rúdú úgynevezett középgerendás (szutun); vörös török vászonból. A lapos kúp alakú tető csúcsán egy kék vászonnal bevont tölgyfa körlap van, melynek közepe a sátorrúd részére át van fúrva. A tető függélyesen lefutó fehér vászonpántokkal több czikkre van osztva, e pántok sárga és kék vászonból kivágott s ggymást keresztező, hullámos vonalban felvarrt szalagokkal vannak díszítve. Az egyes czikkekben pálmalevél alakú sárga vászonra kék vászonból kivágott rozmarin- és zöld vászonból kivágott babérágak vörös virágokkal, vannak felvarrva. Az ereszczafrang fehér vászon, rajta vörös és kék vászonból kivágott ívelt élű nyílcsúcsok és levelek vannak díszítésűl felvarrva. Az oldalrész két részből áll, vörös vászonból készítve, melyek mindenike a tetőnél leirt pántokkal öt-öt négyzetre van osztva s a négyzet mezejében a díszek egyezők a tető díszével, azon különbséggel, hogy itt a pántok felső részét kék vászonból kivágott és felvarrt arabs boltív köti össze s a középdísz körül hat csillag van vászonból felvarrva. A sátor elején egy négyszögű vászonlap függ le a tető ereszéből, az ajtója (bab) vagy árnyékeresz (szájban), melyen a díszítések a már leírtakkal egyezők. A kifeszítéshez a kötélzet megvan. A körsátor átmérője 580 ctm. xvii. század. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Ablakos török sátor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2526x1610 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna