D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_03_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Thurzó-síremlékek Lőcsén
B e s o r o l á s i   c í m : Thurzó-síremlékek Lőcsén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Thurzó I. Elek
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 1. sz. (1880. január 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : márvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Thurzó Elek (1490-1543)
V I A F I d : 84401072
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Székely Magdolna (?-1556)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lőcse
G e o N a m e s I d : 724294
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Thurzó-síremlékek Lőcsén: Thurzó I. Elek. 1543.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1508-ban elhalt Thurzó János fia, I. Elek, körmöczi kamaragróf és országbíró. Elhunyván, szintén Lőcsén temettetett el.
Fehér márvány sírköve tanúsítja, hogy a plasztika e korban Lőcsén még nem hanyatlott, csakhogy a régibb ájtatos vallásosság helyébe a renaissance realisztikus fölfogása lépett. Félkúppal födött apsis-szerü fülke ivezetén Krisztus a sz. Antalról nevezett keresztfán függ jobbfelől vasba burkolt szakállas férfi térdel, lábánál a sisakja, balfelöl négy imádkozó nő áll. Alakok csoportosítása a feszület tövében, sírköveken e korban igen gyakori eset, s csak pár nap előtt, decz. 30-ikán is több efféle, Illyes-házi- és Erdődy-családbeli sirkövet mutatott be Henszlmann Imre a régészeti társulat gyűlésén.
A pánczélos vitéz Thurzó I. Eleket ábrázolja, mit bizonyít az is, hogy ámbár térdel, mégis egy fejjel kimagaslik a nök fölött már pedig régi szokás szerint, sírköveken rendesen a halottat mint föszemélyt állítják elő a többi személyeknél nagyobb alakban. A négy nő közül a keresztfához közelebb eső három, egyforma fejdiszszel ellátott nő, Thurzó I. Elek háromleánya, a fejkötős, legszélső matróna pedig, második felesége, ormosdi Székely Magdolna. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Thurzó-síremlékek Lőcsén: Thurzó János
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mühlbeck Károly: Thurzó Elek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 717x924 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna