D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az államtitkárok
B e s o r o l á s i   c í m : Államtitkárok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 39. sz. (1880. szeptember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tanárky Gedeon (1815-1887)
V I A F I d : 70917720
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Madarassy Pál (1815-1887)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hieronymi Károly (1836-1911)
V I A F I d : 121456096
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fejérváry Géza (1833-1914)
V I A F I d : 107800312
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Prónay József (1821-1884)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Matlekovits Sándor (1842-1925)
V I A F I d : 232679202
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az államtitkárok.
Madarassy Pál, Hieronymi Károly, Tanárky Gedeon, B. Fejérvári Géza, Prónai József, Matlekovics Sándor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tanárky Gedeon (Nagykőrös, 1815. október 26. - Budapest, 1887. november 28.) politikus, országgyűlési képviselő, vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Gojzesti és mezőmadarasi Madarassy Pál, írói álnevén: Taray Pál (Eger, 1828. január 25. - Budapest, 1903. április 13.) valóságos belső titkos tanácsos, az osztrák-magyar bank alkormányozója és főrendiházi tag.
Hieronymi Károly (Buda, 1836. október 1. - Budapest, 1911. május 4.) magyar politikus, mérnök. Tisza Kálmán híveként, szabadelvű politikusként 1892-1895 között belügyminiszter, 1903-1905 és 1910-1911 között kereskedelemügyi miniszter volt. Mérnöki munkásságát a folyórendezésre és az ármentesítésre összpontosította.
Komlóskeresztesi báró Fejérváry Géza (Josefstadt, Csehország, 1833. március 15. - Bécs, 1914. április 25.) magyar nemes, katonatiszt és politikus, 1884 és 1903 között hadügyminiszter, 1905-1906 között Magyarország miniszterelnöke.
Tótprónai és blatniczai báró Prónay József (Romhány, 1821. - Budapest, 1884. május 16.) politikus, államtitkár.
Matlekovits Sándor, dr. (Pest, 1842. október 12. - Budapest, 1925. november 30.) jogász, szakíró, politikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (levelező 1873, rendes 1910, igazgatósági 1925). Nagy része volt az iparfelügyelői intézmény, a gyakorlati ipari szakoktatás, a kultúrmérnökség, a selyemtenyésztés és a Kereskedelmi Múzeum megszervezésében. Nevéhez fűződik az ipar-, vízjogi és bányatörvény megalkotása is.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Hieronymi Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Tanárky Gedeon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szenes : Báró Fejérváry Géza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Dr. Matlekovics Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1907x1624 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna