D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az európai hatalmak flottája Gravozában
B e s o r o l á s i   c í m : Európai hatalmak flottája Gravozában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 40. sz. (1880. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vitorlás hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : németek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olaszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gravosa
G e o N a m e s I d : 3199500
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dalmácia
G e o N a m e s I d : 3435334
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az európai hatalmak flottája Gravozában.
Friedland (Franciaország). Roma, Palestro (Olaszország). Custozza, Prinz Eugen, Laudon (Ausztria-Magyarország). Jemstchony (Oroszország). Victoria (Németország).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Európa nagyhatalmainak flottája ott horgonyoz Raguza egyik kikötőjében, Gravozában. Czélja ismeretes. A csernagorczokat akarja segíteni, hogy a kicsiny Dulcignót, Albánia eme szép kikötőjét, hatalmukba keríthessék.
Anglia két nagy pánczélos hajóval vesz részt a tüntetésben, melyek közül az "Alexandra" kazamattás, a legújabb kor igényeinek megfelelően épült, s egyszersmind admirálisi hajó a második "Temeraire" s hozzájuk még egy ágyúnaszád a "Condor" és egy postahajó a "Helikon" csatlakozik. Francziaország, mely legkésőbb határozta el magát a részvételre, két hadihajót, a "Friedland" és "Suffrent" küldte, azonkívül egy postahajót, a "Hirondellt". Németország részéről csak egy korvette (egy sor ágyúval biró fahajó) van jelen, a "Viktória", Oroszország pedig kettővel képviselteti magát: a "Svetland" és "Jemstchony"-val. Olaszország két nagy pánczélost küldött: a "Palestrot" és "Rómát".
Ausztria-Magyarország mintha a hajók száma által is ki akarta volna fejezni, hogy az egész dologban leginkább érdekelt, s hogy rá nézve "proximus jam ardet Ucalegon", négy nagy hajóval jelent meg. Ezek közül a "Custozza" legnagyobb hajója összes flottánknak, melylyel csakis a "Tegethoff" versenyezhetne még. Óriási kazamattás hajó, melynek pánczélja több mint tenyérnyi széles, s négy óriási ágyú foglal ka zamattájában helyet, melyekkel nem csak oldalt, de előre felé is lehet tüzelni. Az egész legénység bent a pánczélozott helyiségben van elhelyezve, künn a fedélzeten csak a kapitány áll s egy villamos billentyű megnyomásával nem csak hogy kormányozhatja a hajót, de még az ágyukat is személyesen sütheti el.
Az osztrák-magyar monarkhia második hajója "Laudon", a harmadik "Prinz Eugen", a negyedik végül "Zrínyi", ez a nem nagy, de ügyes szerkezetű hajó, mely már másodszor végez ilyen szolgálatot, ott horgonyozván annak idején Konstantinápoly közelében is, midőn az angol flotta a Besika-öbölben tüntetett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Partraszálló katonacsapatok Gravozában : A dél-dalmácziai fölkelés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1242x1138 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna