D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Janik János
B e s o r o l á s i   c í m : Janik János
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 40. sz. (1880. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonaélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Janik János (1797-1881)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Janik János.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Janik János, az 1848-49. szabadságharc vitéz katonája, szül. Kis-Palugyán (Liptó) 1797 febr. 18., megh. Liptó-Szent-Miklóson 1881 jan. 9. A bölcsészeti pályára készült, de 16 éves korában katonának csapott fel. A franciák elleni hadjáratban több helyütt kitünt, az olaszok elleni háboruban pedig már tekintélyes szerepe jutott. A szabadságharc kitörésekor a 18-ik honvéd zászlóalj őrnagyává nevezték ki Komáromban. 1849 jan. 30. mint alezredes és dandárparancsnok lett megbizva a Vágvonal védelmével. Legdicsőbb fegyverténye a jun. 20. nyárasdi ütközet volt, melyen sziklafalként állt ellent az előnyomuló osztrákoknak s hősies magatartásával megmentette a sereget a veszélytől, mit Klapka azzal jutalmazott, hogy nyomban a csatatéren ezredessé nevezte ki. A kapituláció után megyéjébe vonult vissza s egész 1858-ig sanyaru viszonyok közt élt, mignem az említett évben némi nyugdijat nyert. A kiegyezés után buzgó tevékenységet fejtett ki a megyei közélet terén s érdemeinek elismeréseül magyar nemességet nyert.
(Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klapka György
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli Gusztáv: Görgei Arthur tábornok 1849-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 799x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna