D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 781_868_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tánczora
B e s o r o l á s i   c í m : Tánczora
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Adan
U t ó n é v : Louise Emile
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1839-1937
V I A F I d : 61751766
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 52. sz. (1880. deczember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Táncművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tánc
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : táncpedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : óra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegedű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tánczóra. - Adam L. Emil festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Érintett legjobb műveihez méltóan sorakozik a "Tánczóra". Kedves családi jelenetet mutat ez: a legifjabb nővér első táncz-leczkéjét, ki szende, bájos mozdulattal utánozza az öreg tánezmester mozdulatait. Ez kis hegedűjét balkezével csípőjéhez támasztván, mint valami vezéri pálczával jelzi a taktust a nyirettyüvel, mi alatt jobb lábával a tánczmozdulatot mutatja. A nagymama a karosszékben, a két idősebb nővér a régi módi "klavikordium" mellett jóindulatú érdeklődéssel nézi, lesz-e serdülő kis húgokból jó tánczos?
A művész a század elejéről vette tárgyát képéhez. A nők öltözete, a bútorzat, mind e század első tizedében volt így divatban. Csupán az öreg tánczmester öltözete, az még ez ó-divatu képen is a még régibb divatot képviseli: még a múlt századból való.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. deczember 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Régi tánczok: Allemande, a XVIII. század közepén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1832x1168 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna