D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 781_868_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Estly Panna khánnál
B e s o r o l á s i   c í m : Estly Panna khánnál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 52. sz. (1880. deczember 26.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Hangszerek
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Táncművészet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tánc
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zenemű
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cigányzene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találkozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Estly Panna khánnál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kóbor czigányok gyakran fordulnak elő s látogatják meg a nagy urak lakásait akrobaták s csepűrágók nem nyilvános helyeken, hanem az ily udvarokban mutatják be művészetöket s az "ur" mögött, ki a prímitiv mulatságokban nagy gyönyörét szokta találni, megjelenik lefátyolozottan s gondosan eltakarva a hárem kíváncsi népe is, melynek egyhangú életében az ily élvezet napokig tartó beszélgetések tárgyát képezi.
Ily jelenetet ábrázol képünk is, melyet De Mely ázsiai utazó albumából vettünk. Utazónk kísérőjével, egy orosz ezredessel, Erzerumban Panna Khán udvaránál volt ily módon kitüntetve. A vándor czigányok fülrontó zenéje, a kóczos czigányleány táncza azonban nem hatott reá oly nagyon, mint házigazdájára, ki a nargileht is elfeledte szívni, hogy e ritka élvezetben gyönyörködnék.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. deczember 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a hazai népéletből: XXXIX. Vándor czigány-család
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1776x1182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna