D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec3_21.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ötvenéves az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága
B e s o r o l á s i   c í m : Ötvenéves az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : UNHCR logó
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Nemzetközi szervezetek 50. évfordulója
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Widerkomm
U t ó n é v : Ervin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2001
S o r o z a t : 2001. Nemzetközi szervezetek 50. évfordulója
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Nemzetközi politika, szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : logó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : menekültügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2001. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 50. ÉVFORDULÓJA
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR), a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (IPPC) és az Európai és Földközi-tenger Melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) 50. évfordulója alkalmából.
Két sorban két-két bélyegpárt tartalmazó kisívekben nyomva. Az egymás alatt elhelyezkedő bélyegek ugyancsak párt alkotnak. Az alsó és felső ívszéleken az IPPC, FAO, EPPO, ENSZ és UNHCR lógói láthatók.
Ofszetny. 13 1/4 F. fog
T.: Widerkomm Ervin
Névérték: 80,- Ft
Á 2001. ápr. 18.-2003. dec. 31.
P 480 000 fog.
4601 4667 80 Ft UNHCR logó 160,- 160,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet utódaként 1950. december 14-i határozatával hozták létre, és tevékenységét 1951. január 1-én kezdte meg. Az új szervezet a Közgyűlésnek alárendelt, és az ENSZ részéről a menekültek helyzetének javítását kívánja előmozdítani, a feltételek megléte esetén nemzetközi védelmet nyújt számukra és az érintett államok beleegyezésével segíti hazájukba való önkéntes visszatelepülésüket. A főbiztost az ENSZ főtitkárának javaslatára az ENSZ Közgyűlése választja, s ennek a szervnek tartozik tevékenységéért felelősséggel. A Hivatal tevékenységében 1993-ban közel 100 állam vett részt. Több évtizedes tevékenysége, mind politikai szempontból, mind a lebonyolított programok nagysága tekintetében jelentős fejlődést mutat és egyre több példáját adta a valóban humanitárius tevékenységnek. 1981-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki, melynek összegét a fogyatékos menekültek támogatására fordították. (MNL.7k.75 o., Nobeldíjasok Kisl.214 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László: Nemzetek Palotája, Genf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 717x957 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn