D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 467_562_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Merénylet az Egyesült-Államok elnöke ellen
B e s o r o l á s i   c í m : Merénylet az Egyesült-Államok elnöke ellen
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 33. sz. augusztus 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Garfield, James A. (1831-1881)
V I A F I d : 76703391
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : merénylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyilkosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai merénylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyesült Államok
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Merénylet az Egyesült-Államok elnöke ellen
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az elnök valamivel félkilencz előtt érkezett a Raltunos- és Patomae-öbölbe, hogy érkező neje elé menjen. Kíséretében volt Blaine miniszter is. Az elnök leszálván a kocsiról, a váróterembe indult s mintegy tiz lépést haladt előre, midőn egy férfi, a ki előbb érkezett s egy padon ülve látszott valakire várakozni, fölkelt s revolvert húzva elő, hátulról az elnökre lőtt, kétszer egymás után. Képünk abban a pillanatban tünteti föl a jelenetet, midőn a gyilkos másodszor süti el revolverét. Az elnök az első lövésre, bár az is találta, nem rogyott össze, de a második lövéstől lába megcsuklott alatta s egy szó, egy jajkiáltás nélkül bukott előre, arczczal a padlóra, mialatt a gyilkos az utczára igyekezett menekülni, de hiába, mert a jelenlevők elrekesztették útját s elfogták. Az elnök vállba és keresztcsontjába kapott sebet. Matraczra fektetve, még ott helyben ráadták az első köteléket s ugy vitték át a fehér házba, mely előtt óriási tömeg gyülekezett, aggódó kíváncsisággal várva a híreket az elnök hogylétéről." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 33. sz. augusztus 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Amerikai Egyesült Államok elnöke az Egyesült Államok állam- és kormányfője, az ország legbefolyásosabb személye és legmagasabb rangú tisztségviselője. Az elnök a szövetségi kormány végrehajtó hatalmának irányítója az alkotmány értelmében feladata a Kongresszus által megalkotott törvények végrehajtása. Az alkotmány második paragrafusa az elnököt az amerikai fegyveres erők főparancsnoki címével ruházza fel, ezenkívül különleges jogosítványokat, mint például vétójogot is biztosít számára. Az elnök alakíthat kormányt, gyakorolhatja az egyéni kegyelmezés jogát. A Szenátus beleegyezésével és felhatalmazásával köthet szerződéseket, kinevezhet szövetségi hivatalnokokat, nagyköveteket és bírókat, beleértve a Legfelsőbb Bíróság tagjait. Hasonlóan más országokhoz azonban az elnök hatalmát is korlátozza az alkotmány, megakadályozva egyetlen személy vagy csoport teljhatalmú irányítását. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garfield
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1525x1032 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet