D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_02_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pusztaszeri rom a jelenben
B e s o r o l á s i   c í m : Pusztaszeri rom a jelenben
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Greguss
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1892
V I A F I d : 70923584
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 1. sz. (1883. január 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pusztaszer
G e o N a m e s I d : 3046076
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pusztaszeri rom a jelenben. - Greguss János eredeti rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Göndöcs Pusztaszer e történeti helyének nevezetes szerepet szánt a millenium alkalmából. Az, a mit a kormánytól, illetőleg a társadalomtól kivan, röviden a következő: A templom és zárda falai föltáratván, hiányzó részeikben a földszint fölé legalább két lábnyira fölemeltessenek, czémentréteggel az idők viszontagságai ellen bevonassanak, a romok stílszerűen renováltassanak, legalább oly mérvben, a mint az a bold. Pallavicini Ede által festett képen (L. "V. U." 1882. évi 32. sz.) látható. Az apátsági főrom fölé helyeztessék egy márványtábla, a hely jelentőségére s az ezredéves ünnepélyre vonatkozó fölirattal. A pusztaszeri hét halom valamelyike legalább próbaképen megásassék, mai elnevezésök cseréltessék föl a hét ösvezér neveivel s minden halmon állittassék föl egy-egy csiszolatlan gránit-piramis az illető vezér nevével. Építtessék a romokkal szemközt egy kisebbszerü emlékkápolna, román stílben, a hogy az ősi szentegyház volt épitve.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. január 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pusztaszer: Greguss János rajza után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pusztaszer romok, egy 1816. évi rajz szerint
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pallavicini Ede: A pusztaszeri romok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pusztaszeri romok 1861-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1805x1239 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna