D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Prónay Dezső
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Prónay Dezső
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 9. sz. (1883. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Prónay Dezső (1848-1940)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Komáromi főesperesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Prónay Dezső.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Blatniczai és tótprónai b. Prónay Dezső született 1848. október 2-én Budapesten. Atyja és anyja, Podmaniczky Karolina bárónő, mindent elkövettek, hogy fiuknak mentől kitűnőbb nevelést adjanak. A gymnáziumot magán utón végeztették ugyan vele, de vizsgatételre az első osztályokból leküldötték a nagykőrösi reform, főiskolába, mely intézet akkor az országban nagy hirnek örvendett, s melynek tanári kara sok dicsőséget árasztott akkor az iskolára. A jogi tanfolyamot Pozsonyban végezte, az ottani akadémián, hol az akkor három esztendei kurzusból állott. 1869 őszén kiment a berlini egyetemre, s azután Lipcsét kereste föl. 1871 -ben már a budapesti egyetemen találjuk, hol a szigorlatok letevése után jogtudorrá avattatott.
Az ifjú Prónay egyháza ügyeinek már 1871-ben fölajánlá szolgálatát. Alig volt 23 éves az a megtiszteltetés érte, hogy a fehér-komáromi evang. esperesség fölügyelőjévé választotta. Hogy mennyire megfelelt azoknak a várakozásoknak, melyeket hozzá kötöttek, semmi sem mutatja inkább, mint az, hogy bárom évvel rá, mikor a dunántúli szuperintendenczia világi felügyelője elhunyt, nagy többséggel őt választották meg e diszes állásra, melyet oly ifjan, mint ő, senki sem viselt előbb.
1874-ben a politikai téren is találkozunk vele. Nyitramegye verbói kerülete egyhangúlag képviselőjévé választotta. A parlamentben eleinte a középpárthoz csatlakozott, mely Ghiezy Kálmán vezérlete alatt akkoriban alakult balközépi elemekből. De midőn Ghiezy pénzügyminiszterré lett, nem követte őt tovább, egy párthoz sem csatlakozott, s párton kivüli állását megtartotta a fúzió után is.
A múlt országgyűlési választások alkalmával több kerület szólította föl, vállalna jelöltséget. De mind visszautasította. Midőn azonban 1882-ben a gyöngyös-patai képviselő, Kaszap Bertalan megbízatásáról lemondott, s e kerület egyhangúlag mellette nyilatkozott, elfogadta a megválasztatást. Azóta folytonosan részt vesz a parlamenti tárgyalásokban, egyik legszorgalmasabb tagja a képviselőháznak, hol a közjogi ellenzékhez tartozik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : tótprónai és blatniczai báró Prónay Dezső (Pest, 1848. október 22. - Acsa, 1940. április 7.) politikus, evangélikus egyházi vezető.
Prónay Gábor fia. A főiskolát Pozsonyban és Pesten, az egyetemet Berlinben és Lipcsén végezte el. 1874-től képviselő lett. Később a Ghyczy Kálmán-féle középpárt tagja. 1874 és 1883 között a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület felügyelője Karsay Sándor püspök elnöktársaként. 1882-ben és 1888-ban ismét képviselő, de immáron pártonkívüli. Az ellenzéket erősítette. A főrendiházban is ellenzéki tag volt, és azok közül is az egyik legtevékenyebb. 1905-06-ban részt is vett a törvényes nemzeti ellenállásban. 1883-től 1917-ig a Magyarországi Evangélikus Egyház egyetemes felügyelője, mely tisztségről egészségi állapotának romlása miatt kényszerült lemondani. 1917-ben a debreceni egyetem díszdoktorrá avatta. 1927-től a felsőház tagja, de rövid idő után innen is visszavonult magánéletébe. Ennek ellenére Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közgyűlésein haláláig részt vett.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Prónay Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 999x1211 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna