D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Boehm József, műtermében
B e s o r o l á s i   c í m : Boehm József, műtermében
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Biczó
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1907
V I A F I d : 105144898625950291213
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 25. sz. (1883. junius 24.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Böhm József (1834-1890)
V I A F I d : 42635243
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szobrász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Boehm József, műtermében. - Biczó Géza rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Boehm József Bécsben és Olaszországban végezte tanulmányait. Már Olaszországban föltűnt az angol műbarátoknak és meghívásukra a hatvanas évek körül Angliában telepedett le, hol kiváló alkotásaival csakhamar első rendű helyet vivott ki magának a londoni szobrászok között.
Legújabban a walesi herczeg megbízásából Gambetta mellszobrát mintázza Bombay számára az indiai fejedelmek a walesi herczeg lovas ércz-szobrát készíttetik általa. A zulu háborúban elesett Napóleon herczeg emlékszobra, ugy a Westminster apátsági templomban, mint a woolwichi pattantyús iskolában is, az ő műve, nem különben az az emlékszobor is, mit lord Stratford de Bedcliffről készített a Westminster Abbey számára. Tavaly a bécsi nemzetközi műkiállitáson Carlylenek életnagyságú ülő szobra gipsz-mintáját mutatta be, s ezzel a kevés számú aranyérmek egyikét nyerte el. Lord Lawrence óriás szobrát a Waterlootéren Londonban nemrég állíttatta fel. S ő készíti sir Francis Drake óriás szobrát, mely Plymouthban és Tavistockban, Londonban, fog felállíttatni.
Egyik legszebb műve Viktória angol királynő harmadik leányának, Alice hesszeni herczegnőnek márvány síremléke, melynek eredetije a Frogmori királyi mauzóleumban van felállítva, míg másolata a Darmstadt melletti Rosenhöhén látható. Alice főherczegnő leánykája tudvalevőleg difteritiszben halt meg s az anya, nem birván ellentállni fájdalmának, megcsókolta a haldokló gyermeket s e csókkal a halált szívta be. Másnap szintén a difteritisz áldozata lett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. junius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gambetta
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1081x1699 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna