D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A köztársaság szobrának leleplezése Párisban, a julius 14-iki nemzeti ünnepen
B e s o r o l á s i   c í m : Köztársaság szobrának leleplezése Párisban, a julius 14-iki nemzeti ünnepen
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 30. sz. (1883. julius 29.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nemzeti ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883. julius 14.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A köztársaság szobrának leleplezése Párisban, a julius 14-iki nemzeti ünnepen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E szobor maga, melyet Paris városa a Morice testvér szobrászok által készíttetett, kilencz és fél méter magas s 28 méter magasságú talapzaton áll. A talapzat franczia márványból készült, ugyanabból, mely az operaszínház homlokzatán levő szobrok anyaga Echaillonból hozták a kődarabokat s Párisban művésziesen faragták ki. Legalul van egy oroszlán-szobor, egy választási urna s egy nagy pajzs, rajta az első köztársaság évszáma: 1789. A talapzat körül tizenkét dombormü a forradalom és köztársaság nevezetesebb eseményeit, köztök a Bastille bevételét ábrázolja itt van a város czimere e fölirattal:"A franczia köztársaság dicsőségének Páris városai". Félmagasságban három márvány-szobor van, melyek a Törvény, Igazság és Béke jelképezői s a talapzat felső részén a demokráczia jelszavai: "Liberté, Egalité, Fraternité" (Szabadság, Egyenlőség, Testvériség). Az egyes részeket folyondárok s arany díszítések kötik össze. Maga a köztársaság szobra egy komoly nőt ábrázol bronzba öntve, frigiai sipkával, arany-pártával és babérkoszorúval baljával ruháját fogja, jobbjában magasra emelve olajfaágat tart, a béke jelvényét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. julius 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "foyer" szoborcsarnoka: A Théatre Françaisból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi ünnepélyességekről: A köztársaság tere a Saint-Martin Boulevard és a Rue Du Temple mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1433x1852 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna