D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A marabut (szent) oroszlán
B e s o r o l á s i   c í m : Marabut (szent) oroszlán
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Pavy
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 35. sz. (1883. szeptember 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Állatorvostan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszlán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mohamedán pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idomítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A marabut (szent) oroszlán. - Pavy Jenő festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A londoni "Royal Academy" jelen kiállításán nagy figyelmet keltett egy kép, mely mohamedán papot ábrázol egy oroszlán társaságában. Az oroszlán, a sivatag királya, valóban a mohamedán pappal együtt szolgált mintául a festőnek, de az afrikai dervis azért még sem hasonlítható a bibliai Dánielhez, kit a szent rege szintén oroszlánok barlangjába juttat mivel a képünkön ábrázolt oroszlán eredetije teljesen szelid, öreg állat volt, mely oly sokáig élt már ez ember és hozzátartozói társaságában, hogy kötélen vezetteté magát. A ravasz dervis mindamellett felhasználja az emberek könnyenhivőségét s valóságos szent élete jeléül és az ég különös kegyelmének tünteti fel, hogy e rettenetes vadállat is megszelídül előtte. Átalában a marabutok, mely vallásos testülethez tartozik a mi dervisünk is, egész Észak-Afrikában, de különösen Marokkóban és Algírban mint igen ravasz emberek ismeretesek, kik a dervisek szokott élelmessége mellett még különböző mutatványokkal is igyekeznek Mohamed hivő népét magukhoz lánczolni s - erszényüket megnyitni. Ez emberek közül kerülnek ki azok a hírhedt dervisek is, kik némi szédelgéssel, de állítólag a fanatizmus legmagasabb extázisában, képesek skorpiókat s más utálatos állatokat is felfalni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marabut
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1668x972 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna