D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarczimeresem01fej_0113.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Leövey-család czímere 1453
B e s o r o l á s i   c í m : Leövey-család czímere 1453
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar czímeres emlékek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar czímeres emlékek = Monumenta Hungariae heraldica
S z e r z ő : közreadó Fejérpataky László
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Heraldikai és Genealogiai Társ., 1901-1926
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1453
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XVIII. A Leövey-család czímere 1453.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A czímer egyszerű motivumaival, korrekt ábrázolásával és jó szerkezetével messze kiválik a XV. század jelképes és jelentéses czímerei közül és V. László czímerfestőjének becsületére válik. A természet világából vett két czímeralak, a holdsarló és a csillag, tudvalevőleg egy régi nemzetségünknek, a Huntpázmánoknak czímere azonban a Leövey-család nem ennek sarjadéka. A czímert, legalább az oklevél szavai szerint, nem a czímerszerző kéri ebben a formában magának adatni, hanem azt a király adja a maga jószántából. Feltünő, hogy a festő az érezek használatát kerüli, arany helyett sárga szint alkalmaz, sőt még a sisakot is szürkés szinben festi. A család már nemesi rangban volt akkor, mikor e czímert V. László királytól kapta. Leövey néven több régi családot ismerünk az egyik, mely a hevesujvármegyei Lövőről írja nevét, már a XIV. század első felében virágzik ez azonban nem az a Leövey-család, a mely 1453-ban czímert kap. A czímerszerző Leöveyek Szabolcsvármegyében voltak honosak, és a XV. század eleje óta szerepelnek oklevelekben. A czímernyerők közt Leövey Benedek vált ki legjobban. Minden valószínűség szerint ugyanaz a Benedek ez, a kiről azt olvassuk, hogy 1466 november 25-én bosniai választott püspökké lett és hogy megerősítése után körűlbelűl 1484 derekáig viselte ez egyházi méltóságot. A töredékes családi levéltárnak, mely 1335-ig visszamenőleg mindössze 33 darab mohácsi vész előtti oklevelet foglal magában, kétségtelenül legbecsesebb oklevele V. László király czímeradománya, melylyel e királytól eredő czímeresleveleink gyér száma nemcsak egygyel gyarapodik, hanem a mely czímerének egyszeri nemes szépsége által heraldikai emlékeinknek is egyik nagyérdekű darabja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berekszói Péter czímere 1448
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar czímeres emlékek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1061x1579 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn