D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarczimeresem01fej_0133.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hradnai Holy Pál czímere 1488
B e s o r o l á s i   c í m : Hradnai Holy Pál czímere 1488
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar czímeres emlékek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar czímeres emlékek = Monumenta Hungariae heraldica
S z e r z ő : közreadó Fejérpataky László
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Heraldikai és Genealogiai Társ., 1901-1926
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hradnai Holy Pál
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1488
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XXIII. Hradnai Holy Pál czímere 1488.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hradnai Holy Pál 1488. április 10-én Bécsben Mátyástól kapott nemességet és címert.
A czímerszerzőről ez egy oklevelen kívül semmit sem tudunk. Kétségtelen, hogy ez oklevél kelte előtt földmívelő, gazdálkodó ember volt és hogy nemesi jogokat nem élvezett. Hatalmas pártfogói lehettek, mert az oklevél első sorban említi föl azt, hogy a király kegyét egyrészt az érdekében történt kéréseknek és közbenjárásoknak, és másrészt a magyar korona iránt tanusított hűségének és szolgálatainak köszönheti. Ezért a király őt "a paraszti és nem nemesi állapotból, melyben eddig, mint nem nemes szülőktől eredő, volt, kiveszi, megnemesíti és az ország igazi nemeseinek sorába igtatja, elrendelvén, hogy őt és utódait, mint már nemes vérből eredőket, mindenki nemeseknek tekintse". E nemesítési formula után jön a szokott módon szövegezett czímeradomány, melyben az adott czímer szavakkal leírva nincs. Mátyás király ez oklevele tipusa lehet oly adományoknak, a melyekben a czímer a nemesítéssel együtt járt A czímeres levél sem Hradnai Holy Pál atyját, sem fiait, sem rokonait nem nevezi meg. Egyéb forrásokban sem találtunk róluk említést s így nem tudjuk, sokáig élvezhette-e a család újonnan szerzett czímeres nemességét. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kossuth-család czímere 1479
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar czímeres emlékek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1384x1400 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn