D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_276_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Galambok városa Egyiptomban
B e s o r o l á s i   c í m : Galambok városa Egyiptomban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 15. sz. (1884. ápr. 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatlakhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattenyésztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : galamb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földműves
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Galambok városa Kairó mellett, Egyiptomban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A galambot mindenütt nagyon kedvelik keleten, s igen sok helyen, különösen a mecsetek udvarain és tereken tömegesen találjuk. De talán sehol sem találjuk e kedves állatokat oly nagy számmal, mint Egyiptomban, hol igen sok faluban, sőt a nagyobb városok külső részeiben is külön telepek vannak számukra. Az egyiptomi földmives megtanulta becsülni ez állatokat, melyek a földmivelésre rendkivül alkalmas trágyát szolgáltatnak. A nálunk divatos magas fagalambházak helyett itt, hol a fa rendkivül drága, száritott sárból s vert agyagból készitik házukat, melynek kupola-alaku teteje telve van nagy méhsejtekhez hasonló mélyedésekkel, melyekben egy-egy galambpár kényelmes otthont találhat. A galambok teljesen maguk keresik élelmüket, s még akkor sem üldözik őket, ha a gabonatermést nagy számmal látogatják meg. Valószinű, hogy az egyiptomi parasztnak még igy is jelentékeny haszna van ez állatok tenyésztéséből, legalább annyiban, hogy, mivel rendkivül szaporák, évenként jó csomót árulhatnak el belőlük a piaczokon, hol meglehetős áruk van. Képünk egy ilyen galambvárost ábrázol, hiven a természet után. E "város" közvetlenül Kairó falai mellett fekszik. Galambok lepik itt el a falak, az utczák és a terek minden pontját s a sajátságos alak miatt, melyet e körülmény a városnak ad, érdemesnek tartottuk bemutatni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. évf. 15. sz. (1884. ápr. 13.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Galambdúcz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vizmeritő fellahok : A Kőrösi László által szerkesztett Egyiptom czímű most megjelent könyvből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Galambok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1647x610 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes