D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_664_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A franczia-khínai viszály főszerepvivői
B e s o r o l á s i   c í m : Franczia-khínai viszály főszerepvivői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Courbet, franczia tengernagy
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 36. sz. (1884. szept. 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Courbet, Amédée (1827-1885)
V I A F I d : 2014
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haditengerészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A franczia-khínai viszály főszerepvivői
Courbet, franczia tengernagy
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A franczia expediczionális hajóraj főparancsnoka Courbet tengernagy, kinek immár hosszú katonai szolgálat áll a háta mögött, nem kevesebb, mint harminczhat év.
Courbet ama kevés számú tengernagyok közül való, kik műszaki iskolából kerültek elő. Mielőtt a tengerészeinél elfoglalta volna fontos állását s viselte volna a parancsnoki tisztet, mely őt a keletázsiai események előterébe emelte, 1880-ban Uj-Kaledónia, a franczia fegyencz-gyarmat parancsnoka volt.
Huszonkét éves korában első osztályú aspiráns, hét évvel utóbb sorhajóhadnagy, tiz évre rá fregatt-kapitány, 1873-ban pedig sorhajókapitány lett. Mint fregatt-kapitány az éjszaki pánczélos hajóraj vezérkarának főnöke volt s ő vezényelte az Antillákon állomásozó hajóosztályt. Mint sorhajókapitány a gyakorló hajóraj vezérkarának volt főnöke s ez állomásáról küldetett Uj-Kaledónia kormányára.
Tavai a cherbourgi kísérleti osztály gyakorlatait vezette. Majd a tonkingi események alkalmából az annami partokon összegyűjtött hajóhad parancsnokává neveztetett ki. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. szeptember 7.)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 662x912 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna