D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Ferdinánd fejedelem és a bolgár hadsereg
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Ferdinánd fejedelem és a bolgár hadsereg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 2. sz. január 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ferdinánd (Bulgária: cár), I. (1861-1948)
V I A F I d : 11150772
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Fejedelem bolgár fejedelem főbb tisztjei körében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A tíz évvel ez előtt lezajlott orosz-török háború felszabadította a bolgárokat az azelőtti Tunavilajetet a török rabság alól: a bolgárok a berlini szerződés értelmében visszanyerték nemzeti szabadságukat, függetlenségüket. így ismerte azt el az európai közvélemény. Azonban a tények egészen mást tanúsítottak Bulgáriában. Fölszabadultak ugyan a török uralom alól, azonban a nemzeti függetlenséget még jobban veszélyeztető más uralom alá kerültek - az oroszéba. Nehezen nyomta a bolgár nép vállát a török iga, de legalább nyelvüket, nemzeti jellegüket nem érinté, nem üldözé. Egészen más hatása volt azonban az orosz uralomnak. A magasabb polgári és katonai tisztségeket kivétel nélkül oroszok töltötték be, sőt az egyházi méltóságokat is azok viselték, kik Oroszországban nyerték kiképzésüket. Rövid idő alatt az egész országban általános eloroszosítás került napirendre, miután bolgár ifjú kisebb hivatalhoz is csak úgy juthatott, ha előbb kimutatta, hogy tud oroszul." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 2. sz. január 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferdinánd fejedelem és kormánya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1629x1296 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet