D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov7_16.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pogány József
B e s o r o l á s i   c í m : Pogány József
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1986
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pogány József (1886-1939)
V I A F I d : 51537351
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1986
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1987
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1988
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1986. POGÁNY JÓZSEF
Pogány J. (1886-1939) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 1/4 : 11 1/4 F. fog.
T.: Oláh György
Á 1986. nov. 6.-1988. dec. 31.
P 822 300 fog. 4 800
3798 3845 4 Ft Portré 50.- 10.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pogány József magyar középiskolai tanár, bölcsész, politikus. Eredeti neve Schwartz József. A budapesti egyetem magyar-francia-német szakán végzett, diplomáját 1909-ben szerezte Arany János politikai nézetei című disszertációjával. Már egyetemi évei alatt is dolgozott a sajtónak, majd később csatlakozott a Magyar Szociáldemokrata Párthoz és a Népszava, valamint a Szocializmus munkatársa lett. A párton belül Kunfi Zsigmond politikus, újságíró (1879-1929) köréhez tartozott. Az I. világháború kitörése előtt a Munka szemléje, Világ, Friss Újság, Népszava, Szocializmus stb. című lapokban és folyóiratokban jelentek meg antimilitarista írásai. A Tanácsköztársaság idején előbb hadügyi, majd külügyi és közoktatásügyi kérdésekkel foglalkozott népbiztosként. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsben, majd Amerikában élt 1922-24-ben, majd 1928-29-ben, John Pepper néven az amerikai kommunista párt egyik irányírója volt. 1925-től a Komintern információs osztályának vezetője, majd a skandináv és a távol-keleti országok kommunista pártjainak megszervezésével foglalkozott. 1929-ben a támadások hatására visszavonult a politikától. 1930-tól a moszkvai Tervhivatal tudományos tanácsadója volt. 1937. júliusban letartóztatták, a sztálini terror áldozata lett. (Évfordulók '86.310 o., Új Magy.L.5k.l961.446 o., MNL.14k.876 o (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vagyóczky Károly: Mező Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 625x874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn