D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov8_14.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegedűművésznő
B e s o r o l á s i   c í m : Hegedűművésznő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XXV.) - Moholy Nagy László és Bernáth Aurél
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Bernáth
U t ó n é v : Aurél
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1895-1982
V I A F I d : 73980021
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Svindt
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1950-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1995
S o r o z a t : 1995. Festmények (XXV.) - Moholy Nagy László és Bernáth Aurél
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1995-1997
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1995. FESTMÉNYEK (XXV.)- MOHOLY NAGY LÁSZLÓ ES BERNÁTH AURÉL
Moholy N. L. (1895-1946) és Bernáth A. (1895-1982) születésének 100. évfordulója alkalmából.
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Svindt Ferenc
Névérték: 22,- Ft
Á 1995. szept. 18.-1997. dec. 31.
P 300 000 fog.
4308 4356 22 Ft Bernáth A.: Hegedűművésznő 180,- 80,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bernáth Aurél magyar festő. 1915-től Nagybányán tanult, Thorma János (1870-1937) és Réti István (1872-1945) tanítványa volt. 1921-26 között Bécsben, majd Berlinben élt és expresszionista és absztrakt képeket festett, mint az Eleven tér, Vörös állat. Egy ideig a német expresszionizmus hatása alatt dolgozott, majd 1926 után visszatért a természetelvű kifejezéshez. E korszakának összegző és korszakzáró, kiemelkedő műve a Riviéra című képe. Posztimpresszionista tájképei, mint a Stahrenbergi tó, a magány hangulatát, alakos képei, mint a Teraszon vagy az Önarckép a leegyszerűsített látvány szépségeit kutatják, a művész tartózkodó egyéniségének átköltésében. 1926-ban hazatelepült, a Gresham-körhöz csatlakozott, majd az 1930-as évektől a II. világháborúig a posztnagybányai iskola vezető egyénisége lett. Második korszakában, a látomásszerű, bársonyos felületű pasztell képei a gyakoriak. Ilyenek: Tét, Merengő, Tavasz, Reggel, Művésznő stb. Lírai, szinte zenei ritmusú a Pásztorlány vagy a Kisörsi táj. Ekkor alakította ki meghatározó műveinek stílusát, lírai kolorista formanyelvét. Példa erre a Csendélet Nikével, Önarckép sárga kabátban vagy az Aratóünnepre menő lány című munkái. Ennek a korszaknak a fő műve a Vidéken című képe. A II. világháború után nagy realista kompozíciók készültek, mint A munkásmozgalom kezdete az építőiparban, Röpgyűlés, Marili vagy Pest látképe a parlamenttel. 1945-től művészetpedagógus, a Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Az 1950-es évektől freskókat is készített. Jelentős volt művészetírói tevékenysége is. Ezek közé tartozik az írások a művészetről, A múzsa körül, A múzsa udvarában, Utak Pannóniából, Így éltünk Pannóniában. A XIX.-XX.századforduló körül született magyar festőnemzedék egyik legreprezentatívabb képviselője volt. (Műv.L.1965.1k.221 o., Új Magy.L.1959.1k.296 o., MNL.3k.703 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rockwell, Norman, Andor A.: Levélírás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 675x949 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn