D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Farkasvadászat
B e s o r o l á s i   c í m : Farkasvadászat
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Wierusz-Kowalski
U t ó n é v : Alfred
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1849-1915
V I A F I d : 64755956
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 2. sz. (1886. január 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : farkas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutyaféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nagyvad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ragadozó állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kozákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sztyepp
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasvadászat. - Kowalski festménye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rendszeres parforce-vadászatot űznek farkasokra Európa északi és déli határain. Norvégiában különösen sok kárt okoz e vad, a miért is lapp földön a béke szót azzal fejezik ki, hogy "nyugalom a farkasoktól". Nem csoda tehát, hogy e vidékeken kurtán bánnak el velők. A mint az első hó leesik, a lappok fölfegyverkeznek egy bottal, melynek végére éles kés van kötve, összekapcsolják sky-jeiket, hókorcsolyáikat, s megindulnak a farkasokra. A sík lapályon, mély hóban a farkas nem futhat versenyt a korcsolyázókkal, úgy hogy hamar utolérik s a hegyes késsel felnyársalják. Ezt a különös sportot ujabban az angol touristák is nagyon kezdik felkapni s nem ritkán jelennek meg Norvégia hómezőin bundás angolok dárdásan és korcsolyásan, hogy a farkasvadászat kedvtelésének adják át magokat.
Tarkább látványt nyújt a farkas vadászat az orosz puszták végtelen sivatagjain. Itt a farkast szószerint halálra üldözik. Vidám lovakon kerekednek fel a kozákok és csikósok tanyáikról a hullámzó legelőkre. Ha a farkast felhajtották, a lovasok utána erednek s a széllel versenyt futva rohannak az üldözött vad után. Pár óra múlva kimerül a ragadozó állat ereje kitátott szájjal, fölcserepesedett nyelvét messze kitolva, fáradságosan lohol tovább, míg végre minden utolsó erejét összeszedve, megáll, s üldözői ellen védelmi állásba teszi magát. Ugyanebben a pillanatban egy karikás tekeredik nyaka köré, vagy pedig a vadász ugrik le lováról s dorongolja agyon a kimerült fenevadat. Némelykor rongygyal tömik be torkát, nyakon csípik s élve és megkötözve szállítják haza. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. január 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A farkasvadászat Déli-Oroszországban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2524x1816 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna