D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tibeti képek
B e s o r o l á s i   c í m : Tibeti képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kolostorházak Zanszkárban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Lóczy Lajosnak "A khinai birodalom leirása" czimmel a Természettudományi Társulat által kiadott uj müvéből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 39. sz. (1886. szeptember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tibet
G e o N a m e s I d : 1279685
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tibeti képek:
Kolostorházak Zanszkárban
Lóczy Lajosnak "A khinai birodalom leirása" czimmel a Természettudományi Társulat által kiadott uj müvéből
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lámák valódi urai Tibetnek, s különösen a sárga lámák, kegyesség álarcza alatt, szigorú gazdálkodással nagy vagyont gyűjtöttek össze. Kezükben van a nagy kereskedés. Azon ráérőszakolt imákért, melyeket egyes családok lelt üdvéért mondanak, nagy adót szednek kolostoraik számára. E kolostorok rendesen kerített helyek s nőnek nem szabad küszöbét átlépni. Kelet- és Nyugat-Tibet mély völgyeiben e hegyoldalokra épített kolostorok igen regényes képet nyújtanak. Abban, a melynek képét mi is közöljük, s mely a Zanszkár völgyében van, Körösi Csorna Sándor is hosszabb ideig tartózkodott. Különösek népesek a kolostorok Lassza vidékén. "A Szera kolostorban, mondja Lóczy, 5500, a Debangban 7700 szerzetes él. A környéken 11 nagyobb kolostor összesen 24,000 szerzetest foglal magában. A kolostornak tibeti neve qonpa, vagy gomba. A lámák lakása labrang, s a templom lakang nevet visel. Minden gomba élén a kampó (kengbo) láma áll, ki helyettesével, a gékő lámával, kire a szellemi dolgok vannak bizva, intézi a zárda szellemi és anyagi igazgatását. Egy vagy két gesi a fegyelemre ügyel. Egy vagy több pénztárnok és gazda, mint nevezik: siamdző és gnir-ba, kezeli a gomba vagyonát és egyszersmind ügyvivője, képviselője a kolostornak a külvilággal szemben. Ok vezetik a számadásokat és elfoglaltságuk nagy ügyességet feltételez. A Kumbum-i kolostorban alkalmunk volt a kolostor ügyvivőjével és két főnökével hivatalosan összejönnünk és megcsodálnunk azt a beszédet, melyben csaknem félóra hosszat, folyékonyan, ismétlések és- megszakítások nélkül és bizonyára kitűnő ékesszólással kifejté előttünk az okokot, melyek az utazást Hszi-ning-fu-ból Lasszába lehetetlenné teszik és ezért ők nem adhattak mellénk lámákat kísérőül. Az énekkarok vezetői, vagy előénekesek, un-dzse és a csron-go, vagy írnokok, mind oly tisztségek, melyek választás utján töltetnek be és egytől öt évig viselhetők."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. szeptember 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lama-Zuru klastrom Tibet határán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1406x951 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna