D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_27_Kep_0003_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az észak-amerikai indiánok életéből
B e s o r o l á s i   c í m : Észak-amerikai indiánok életéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jelekkel értekezés az indiánoknál
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Sioux-indián férfi
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Indiánok lesben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 23. sz. (1886. junius 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : indiánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : indiántörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : észak-amerikai indiánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az észak-amerikai indiánok életéből.
Jelekkel értekezés az indiánoknál. Sioux-indián férfi. Indiánok lesben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyik képünk két összetalálkozó indián kérdését s feleletét ábrázolja. Az, a melyik fent a sziklán áll, jobb kezét háttal kifelé fordítva fölemeli s lassan jobbról balra mozgatja. Ez annyit jelent, hogy: ki vagy? Az alant álló a maga törzsének jelével felel, összefogott két ujját, a farkas hegyes füléhez hasonlóan tartva fejéhez, a miből amazok megtudják, hogy pawnee-törzsbeli áll előttük, kiknek czimerök a farkas.
Egész beszédeket képesek az indiánok ily módon tartani s az oly sok törzsből álló indián fajok nyelvbeli különbsége mellett olyan éxpediens ez, a melylyel kölcsönösen egymást megérteni s egymással megértetni képesek magokat meglehetős mértékben.
A csoport 10-12 tagból áll, de nem csupán indiánok, hanem kettő közülök az amerikai csordások (cowboy) ama szilaj, lóra termett fajából, mely a prairiek messzeségének ép oly typikus és költői alakja, mint a magyar alföldnek a csíkos-bojtár. Széles, elől csúcsosodó kalapjokban, bivaly-bőr-nadrágaikkal, melyeket zsinórzat helyett rojtok díszítenek, pengő sarkantyúban, mindkét oldalon egy-egy revolverrel, melynek töltései a derék körül fűzött tüsző tokjaiban vannak köröskörül elhelyezve, igy nyargalnak vadul vágtatva tüzes lovaikon, messze kivetve a pányvát a ménes után. Egyike e cowboyoknak, egy csinos kinézésű erőteljes fiu, félig angol, félig indián szülőtől származik (atyja amerikai mayor, anyja sioux-indián nő volt) s igen beválnék egy jól megtermett csapos legénynek, ha ugyan ambicziója megengedné ezt a pályaváltoztatást, a mire semmi különös oka nincs, mert a társulatnál 300 frt havi díjjal van alkalmazva csak azért, hogy naponta néhány vak töltést elpuffantgasson revolveréből. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. junius 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ronjat, E.: Amerikai indián főnök harczi öltözetben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az indián háború Észak-Amerikába
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Sioux-indiánok életéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x767 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna