D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_866_pix_Oldal_09_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stanley afrikai új nagy útjából
B e s o r o l á s i   c í m : Stanley afrikai új nagy útjából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Barttelot ezredes és Jameson alkudozása Tippu-tippel a Stanley-vízeséseknél
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ward Herbert eredeti rajza után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Ward
U t ó n é v : Herbert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1919
V I A F I d : 69112308
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 50. sz. (1889. deczember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Tippu Tip (1837-1905)
V I A F I d : 50024311
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Barttelot, Edmund Musgrave (1859-1888)
V I A F I d : 56746264
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jameson, James Sligo (1856-1888)
V I A F I d : 17580734
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Stanley afrikai új nagy útjából
Barttelot ezredes és Jameson alkudozása Tippu-tippel a Stanley-vízeséseknél
Ward Herbert eredeti rajza után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Harmadik képünk ugyanazon angol rajzoló vázlatai nyomán szintén e személyiséggel foglalkozik, azt az érdekes s az expediczióra nézve is igen fontos mozzanatot ábrázolva, midőn az Aruviminál hátrahagyott csapat vezetői, Barttelot ezredes és Jameson megjelennek a Stanley-vizeséseknél, hogy a Tippu-Tip által megígért emberek elküldését megsürgessék. Az alkudozás, melyet a kíváncsi négerek is oly nagy figyelemmel kisérnek, a legkisebb részletekig hiven van visszatükröztetve s érdekes képet nyújt ethnográfiai és kultúrtörténeti szempontból is. Ismeretes dolog, hogy ez az alkudozás csak félig-meddig sikerült s hogy Barttelot tapintatlan eljárása nemcsak saját vesztét idézte elő, de - mint fentebb már említettük - megsemmisité az egész hátvédet is, melyre pedig Stanleynek oly nagy szüksége volt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stanley afrikai új nagy útjából : Emin pasa sátorában. Khartumban készült eredeti fénykép után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ward, Herbert: Stanley afrikai új nagy útjából : Tippu-tip arab főnök és rabszolgakereskedő. Ward Herbert eredeti rajza után /
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1665x1163 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna