D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept2_23.jpg
C Í M 
F ő c í m : Izsó Miklós Csokonai-szobra
B e s o r o l á s i   c í m : Izsó Miklós Csokonai-szobra
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csokonai Vitéz Mihály
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Izsó
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1831-1875
V I A F I d : 5740609
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bokros
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1891-1974
V I A F I d : 121423903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1973
S o r o z a t : 1973. Csokonai Vitéz Mihály
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
V I A F I d : 64044730
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1973
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1974
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1973. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Csokonai Vitéz M. (1773-1805) születésének 200. évfordulója alkalmából.
Mélyny. 11 1/4 : 12 F. fog
Á 1973. nov. 17.-1974. dec. 31.
PM 3 615 000 fog. 5 597
2926 2915 2 Ft Izsó Miklós Csokonai-szobra 30,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Izsó Miklós magyar szobrász. Sárospataki gimnáziumi évei után, gyermekfejjel részt vett a szabadságharcban, melynek során Győrben megsebesült. A bujdosás évei után 1851-ben kőfaragó segéd volt Rimaszombatban. Itt Ferenczy István szobrász segítette szakmai tanácsokkal, majd segítségével került Pestre 1856-ban. A következő évben Bécsbe került és Johann Meixner osztrák szobrász, majd Hans Gasser osztrák szobrász műhelyeiben segédkezett. 1859-ben a müncheni akadémián tanult 2 évig. Itt már önállóan kezdett dolgozni. Innen küldte haza, a közönség által Búsuló juhásznak nevezett szobrát 1862-ben, mely egyszerre ismertté tette. Hazatérése után Pesten telepedett le. Számos portrét, zsánerszobrot és kisplasztikát készített. Arany János mellszobra, a Széchenyi szobra és első zsánerszobra a Puszták furulyása szép sikert hozott számára. 1866-ban Debrecen részére a Csokonai-emlékmű mintázását kezdte meg, melyet 1871-ben avattak fel. Műveit az elementáris életszerűség, frissesség, plaszticitás és a témaválasztás mellett a gondolati tartalmuk emeli ki a kor akadémista Ízlésű sematikus szobrai közül. Életművében kiemelkedőek a Táncoló parasztok című sorozat darabjai, melyek 1864-1870 között készültek, a debreceni Csokonai-emlékmű és a szegedi Dugonits-emlékmű. Életének legnagyobb megbízatását, a pesti Petőfi-szobrot hirtelen halála miatt Huszár Adolf fejezte be. A XIX. századi magyar szobrászat jelentős alakja, a magyar romantikus szobrászat legnagyobb mestere és a magyar nemzeti stílus megteremtője volt. (Műv.L.l966.2k.485 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csokonai Vitéz Mihály (Debrecen, 1773. november 17. - Debrecen, 1805. január 28.) költő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Izsó Miklós: Csokonai szobra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 786x1031 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn