D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept3_03.jpg
C Í M 
F ő c í m : Itatás
B e s o r o l á s i   c í m : Itatás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XVII.) - Állatfestmények
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Iványi Grünwald
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1940
V I A F I d : 50284701
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1979
S o r o z a t : 1979. Festmények (XVII.) - Állatfestmények
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : itatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1979-1980
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1979. FESTMÉNYEK (XVII.) - ÁLLATFESTMÉNYEK
Magyar festők alkotásai.
Ofszetny. 12 1/4 : 12 1/2 F. fog.
Névérték: 4.- Ft
Á 1979. aug. 11.-1980. dec. 31.
PM 451 243 fog. 5 900
3343 3367 4 Ft Iványi Grünwald Béla (1867-1940): Itatás 70,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Iványi Grünwald Béla magyar festő. A nagybányai művészetelep egyik alapító tagja. A Mintarajziskolában Székely Bertalan (lásd V.8.) és Lotz Károly (lásd X.13.) növendéke volt. 1886-ban Münchenben, 1887-1890-ig Párizsban tanult. Első párizsi képei a bastien-lepage-i finom naturalizmus hatását tükrözik, mint az Isten kardja című képe. 1892-ben Ferenczy Károllyal (lásd II.8.) visszatért Münchenbe, ahol Hollósy Simon köréhez tartozott. Akkor festette a Nihilisták sorsot húznak című nagyszabású zsánerképét. 1894-ben Eisenhut Ferenccel kirándulást tettek Egyiptomba. Abban az időben festette a Szent Család című képét. Milleniumi kiállításra készült hatalmas képe a IV. Béla király visszatérése a tatárjárás után, már a figurális részletek háttérbe szorulását mutatja, és a természetadta, friss benyomások újrafelfedezését. 1896-tól Nagybányán, főként plein-air képeket festett, mint az Itatás, Tavaszi kirándulás, Háromkirályok stb. 1904-ben egy évre Rómába utazott. Hazatérte után a Nemzeti Szalonban 1906-ban rendezett kiállításán használta először az Iványi előnevet. Fokozatosan eltávolodott a nagybányai szigorú természetelvűségtől, kezdett dekoratív, stilizáló képeket festeni, mint pl. Tavasz vagy Vendégség című munkái. 1911-ben Kecskemétre költözött és vezette a művésztelepet. 1914-ben Fényes Adolffal (lásd IV.29.) együtt tett velencei utazás után, ahol legfőképpen Tintoretto (lásd V.31.) hatott rá, fordult az aktábrázolás felé. 1919-től művészetében új élményt jelentett a Balaton, amely forma- és színvilágát egyaránt megváltoztatta, realisztikusabbá tette. Ezt tükrözi az Este a Balatonnál, Gémeskút című képei. 1929-ben állami megbízásra festette a debreceni egyetem aulája számára Dull Mihály elítélése című nagyméretű kompozícióját. Az 1930-as évektől festészetének színvonala erősen hanyatlott. Élete utolsó évtizedében cigány témájú képeket festett, mint pl. Cigányok az erdőben. (Műv.L.1966.2k.481 o., MNL.10k.88 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz Károly: Búcsúzás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1341x1034 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn