D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0146.jpg
C Í M 
F ő c í m : Plotényi Nándor, Reményi Ede, Liszt Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Plotényi Nándor, Reményi Ede, Liszt Ferenc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Plotényi Nándor (1844-1933)
V I A F I d : 310734593
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Reményi Ede (1828-1898)
V I A F I d : 49976660
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Liszt Ferenc (1811-1886)
V I A F I d : 64199483
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Plotényi Nándor, Reményi Ede, Liszt Ferenc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Plotényi Nándor hegedűművész. Az 1860-as évek elején országos körútjában Reményi Ede fedezte fel kiváló hivatottságát a zenészeti pályára s szülei beleegyezésével magához vette, a hegedűjátékban kiművelte s miután a zongorát is kitűnően kezelte, sok éven keresztül zongorakísérőjéül is szerepeltette, beutazván vele több ízben nemcsak a magyar hazát, hanem egész Európát is. Az 1870-es években Párizsban telepedett le, hol megnősült, a művészi pályától visszavonult. Számos magyar és nemzetközi zeneműve jelent meg francia és németországi kiadóknál s mint hangversenyző művész is sok éven át nagy sikerrel működött. (Forrás: kislexikon.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Reményi Ede (eredeti nevén Hoffmann Ede) zeneszerző, hegedűművész. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Liszt Ferenc (németül Franz Liszt) a 19. századi romantika legjelentősebb magyar zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reményi Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1186x1455 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn