D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pasics Miklós, a jelenlegi szerb miniszterelnök
B e s o r o l á s i   c í m : Pasics Miklós, a jelenlegi szerb miniszterelnök
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság Regénytára
M e g j e l e n é s : 38. évf. 10. sz. (1891. márczius 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pašić, Nikola (1845-1926)
V I A F I d : 79400033
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerbek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pasics Miklós, a jelenlegi szerb miniszterelnök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pasics Miklós, szerb államférfi, szül. Zajcsárban 1851. Középiskolai tanulmányait elvégezvén, a belgrádi főiskola technikai fakultását hallgatta, honnan a zürichi politechnikumra ment az ott tanuló orosz tulzó és rajongó fiatalsággal érintkezvén, későbbi radiális hajlamainak alapján itt vetette meg. Tanulmányai befejezése után visszatért hazájába s elfogadta a kormánya által neki felajánlott zajcsári kerület mérnöki hivatalát. Politikai szereplése a 80-as évek elején kezdődik, mikor megalapította a szerb radikális pártot. Fiatal pártjával eleinte az akkor kormányon levő haladópártot támogatta s csak kedvező alkalomra várt, hogy azzal szakítva, önálló politikai agitációt kezdjen. Ily alkalomra csakhamar kinálkozott is a szerb vasutaknak a szédelgő Bontoux cég által kezdett építésekor. Hogy a haladópárt ezen alkalommal saját hiveinek érdekeit föléje helyezte az állam érdekeinek, ez a radikális pártnak s különösen P. már akkor is népszerü tekintélyének oly lendületet adott s állását oly erőssé tette, hogy előtte nemcsak a haladópártnak, hanem magának Milán királynak is meg kellett hátrálni. Ebben a heves pártküzdelemben P. mint a radikális párt vezére, ügyes és fáradhatatlan agitátornak bizonyult. 1883., midőn Milán király a zajcsári lázadás folytán a radikális párt bizottságának összes tagjait vasra verette s rögtönitélő biróság elé állította, P.-nak sikerült az elfogatás elől Szerbiából, hol halálra itélték, külföldre menekülni. Oláhországból és Bulgáriából tollával és embereivel küzdött Milán király és kormánya ellen, mely küzdelemnek Milán király lemondása lett a vége. Milán király akkor, hogy dinasztiáját megmentse, fia Sándor javára a trónról lemondott s utolsó hatalmi ténye a halálra itélt P. megkegyelmezése volt. P. ekkor visszatért Szerbiába s ezen perctől kezdve ő volt a helyzet ura. Kormányalakításra azonban még nem vállalkozott. Előbb megvárta a parlament reorganizálását s csak a Gruics-kormány bukása után 1891. febr. 23. fogadta el a neki felajánlott miniszterelnökséget. P. felismerte Szerbia nagy bajait s azoknak orvoslását tűzte ki fő feladatául. Nem a külpolitikára fektette a fő súlyt, hanem a belügyire. (Forrás: https://www.mek.oszk.hu/00000/00060/html/080/pc008019.html#7)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pasics szerb miniszterelnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pasics szerb miniszterelnök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 811x1019 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna