D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Granville Lord
B e s o r o l á s i   c í m : Granville Lord
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 15. sz. (1891. április 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Leveson-Gower, George (1815-1891)
V I A F I d : 13068670
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Granville Lord.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Granville Georg Leveson Gower 1815-ben, Londonban született, mint ifjabb fia Stafford marquisnak s unokája Sutherland herczegnek. Anyja Devonshire herczegnek a leánya volt, s így már származásánál fogva is sokszoros és benső összeköttetésben állt Angliának legelőkelőbb wigh-párti családjaival. Ethonban és Oxfordban végezte tanulmányait s még igen fiatalon attaché lett atyja mellett, ki Parisban Angliának nagykövete volt. 1837-ben a parlament tagja lett Morpeth kerületből, 1840-ben külügyi államtitkár, de csak egy évig, mivel a Melbourne-kormány, melynek tagja volt, megbukott. 1841-ben Lichfield kerületében választották meg képviselőnek, mikor is lelkes híve volt a Cobden által vezetett szabadkereskedelmi iránynak. 1851-ben lett a kereskedelmi tanács s annak a bizottságnak az alelnöke, mely a londoni általános kiállítást, az egész világon a legelsőt, rendezte. Ekkor jutott bensőbb összeköttetésbe az uralkodó családdal s még azon év végén külügyminiszter lett s 1852 és 1868 között egyúttal az államtanács elnöke. 1867-ben a gyarmatügyi tárczát viselte, 1874-ben s aztán 1880- 85 között a külügyit. 1870 óta a lordok házában ö volt a szabadelvű párt feje, melynek vezéréhez, Gladstonehoz, híven ragaszkodott, kinek minisztériumában 1886-ban a gyarmatügyeket vezette.
Előbb, 1868-ban, gyarmatügyi miniszter lett a Gladstone kabinetjében, Clarendon halála után, 1870-ben, külügyminiszter. Gladstonenak 1886-ban lemondott utolsó kabinetjében Granville lord már nem vállalta el a külügyi tárczát, melyet Rosebery lordnak engedett át, ő maga a gyarmatok ügyeinek vezetését vállalván el. Az általános választásoknál szenvedett vereség után úgy ő, mint Gladstone, megvált hivatalától. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. április 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1044x1110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna