D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Elsheimer Ádám festménye
B e s o r o l á s i   c í m : Elsheimer Ádám festménye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Menekülés Egyiptomba
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Grote G. kiadásában Berlinben megjelent művészettörténeti műből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A drezdai kir. képtárban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Elsheimer
U t ó n é v : Adam
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1578-1610
V I A F I d : 32114360
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 33. sz. (1891. augusztus 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Elsheimer, Adam (1578-1610)
V I A F I d : 32114360
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : manierizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1609
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Elsheimer Ádám festménye: Menekülés Egyiptomba
Grote G. kiadásában Berlinben megjelent művészettörténeti műből
A drezdai kir. képtárban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Elsheimer Ádám festménye: "Menekülés Egyiptomban". A mester, mint Uffenbach tanítványa eleinte Frankfurtban dolgozott, s később Rouenba ment, a hol meg is halt. Épugy történeti valamint tájképi festményei által, melyeknél a tájkép csak mint az alakok háttere szerepel, első helyet foglal el modoros német kortársai között. Képei tárgyát leginkább a bibliából és mythologiából választotta és festői hatással miniaturszerüleg ábrázolta. Ma már kevés festmény létezik tőle, s a legtöbb a frankfurti és müncheni képtárakban van elhelyezve.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. augusztus 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Adam Elsheimer (Frankfurt am Main, 1578. március 18. - Róma, 1610. december 11.) német festő, a korai barokk festészet sajátos képviselője.
Elsheimer kivétel nélkül bibliai vagy mitológiai tárgyú apró képeket festett. Mindezen ábrázolásokban, - és ebben áll tulajdonképpeni jelentősége - az alakok és az őket környező táj szoros, benső kapcsolatban vannak egymással. Később a kevesebb, nagy alakos, szélesebb távlatú ábrázolásokat részesítette előnyben.
Késő manierista, kora barokk stílusban festett. Hatásos egyszerűséggel ábrázolt figurális és tájrajzai Rembrandt rajzstílusának közvetett előzményei. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ruthart, Carl Andreas : Ruthart Károly András festménye: Medvék és kutyák harcza. Grote G. kiadásában Berlinben megjelent művészettörténeti műből. A berlini kir. múzeum képtárában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1379x1042 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna