D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_764_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Középkori építészeti műemlékek
B e s o r o l á s i   c í m : Középkori építészeti műemlékek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Zwinger Drezdában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 43. sz. (1891. október 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rokokó
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Drezda
G e o N a m e s I d : 2935022
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szászország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Középkori építészeti műemlékek
A Zwinger Drezdában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A drezdai látványosságok egyik fénypontját képezi a "Zwinger", Poppelmann által dús rokokó stílben Erős Ágost uralkodása alatt épített épület, melynek éjszak-keleti részét Semper, a zürichi műegyetem volt hires tanára 1847-54-ben rendkívül szellemes módon átalakította, de ragaszkodott az eredeti formához, - mely újabb részt Bietschl és Hahnel kitűnő homokkőszobrai és reliefjei díszítik, melyek közül mint mestermüvek Rafaelnek és Michelangelónak Hähnel által készített szobrai említendők meg. Erős Ágost uralkodásáig a régi forma uralkodott a mint trónra jutott, a nagy kerti palotában a műforma megváltozik. A szigorú architekturai felfogásnak, miként ez a holland iskolában látható, az uralkodó nem volt barátja, s a festői római barok-stil sajátszerű formáiban nyomul az előtérbe a növényzeti a figurális dísz száraz kezelése helyett és rendkívül élénk naturalizmus legüdébb kifejezése jut érvényre. A Zwingert bizonynyal felkeresi a Drezdát látogató idegen, mert benne vannak elhelyezve a híres műkincsek, melyek vonzereje idézi elő első sorban a nagymérvű idegen forgalmat a szász fővárosban.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. október 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A zwinger (magyarul szorító németül Zwinger) középkori illetve azóta épült várak, erődítmények két kőfallal határolt, gyakran állatok számára elkerített részeket is tartalmazó területe, ahol pl. a lovagi tornákat tartották. Ugyanezt a szót használták később a falszorosban emelt épületekre, pl. tornyokra is. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A középkori építészet műemlékeiből : A heidelbergi várkastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Középkori építészeti műemlékek : A városháza Brémában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Középkori építészeti műemlékek : A metzi kathedrális
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1558x2304 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna