D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A franczia szenátus ülése
B e s o r o l á s i   c í m : Franczia szenátus ülése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 10. sz. (1893. márczius 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szenátus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Le Royer, Philippe Elie (1816-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Freycinet, Charles de (1828-1923)
V I A F I d : 71491799
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Canrobert, François Certain de (1809-1895)
V I A F I d : 17213989
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gervais, Alfred Albert (1837-1921)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fallières, Armand (1841-1931)
V I A F I d : 22152268
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rouvier, Maurice (1842-1911)
V I A F I d : 71535789
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Guyot, Yves (1842-1928)
V I A F I d : 49274681
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Simon, Jules (1814-1896)
V I A F I d : 54154379
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lemoine, John (1815-1892)
V I A F I d : 64789599
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Barthélemy-Saint Hilaire, Jules (1805-1895)
V I A F I d : 31992507
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1981.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A franczia szenátus ülése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A franczia szenátus nem oly bonyodalmas intézmény, mint az angol lordok háza mindössze 300 tagból áll, kik közül 225-öt a departementok, 75-öt pedig a kamarai képviselők választanak meg. A departementok által megválasztott szenátorok 9 évig maradnak meg hivatalukban és egy harmaduk három évenkint kiválik ellenben a kamara által kiküldött szenátorok élethossziglan megmaradnak ebben a tisztjükben. A departementokban a szenátorválasztást specziális kollégiumok ejtik meg, melyek a departement képviselőiből, a megyei és járási tanácsosokból és a törvényhatósági tanácsosok delegáltjaiból állanak. Szenátor csak az lehet, a ki franczia és legalább negyven éves.
A szenátus minden év januárjának második keddjén egybegyűlni tartozik, ha csak a köztársaság elnöke előbb nem hívja egybe, és legalább öt hónapig együtt kell lennie.
Képünk a szenátusnak egy két év előtti ülését ábrázolja a viszonyok azóta természetesen nagyon megváltoztak és sokan azok közül, kik ezen a képen mint Francziaország első állam-férfiai és politikusai szerepelnek, ma mint a Panama-botrányok áldozatai a politikai élettől visszavonulva kénytelenek élni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. márczius 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A franczia elnökválság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj franczia miniszterek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Canrobert tábornagy
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj franczia minisztérium
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barthelémy Saint-Hilaire, francia külügyminiszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1692x1016 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna