D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293_396_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arany Jánosról
B e s o r o l á s i   c í m : Arany Jánosról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lánya, Juliska, Széll Kálmánné
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Arany Jánosné
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Unokája, Széll Piroska
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : R.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 20. sz. (1893. május 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Arany Jánosné Ercsey Julianna (1818-1885)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széll Piroska (1865-1886)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Arany Julianna (1841-1885)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Arany Jánosról
Lánya, Juliska, Széll Kálmánné. Arany Jánosné. Unokája, Széll Piroska.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ercsey Julianna (Nagyszalonta, 1818. május 1. - Budapest, 1885. február 19.) Ercsey ügyvéd és cselédje, Szakmári Erzsébet leánya, Arany János felesége, Arany Juliska és Arany László édesanyja.
Házasságon kívül született (régi szóhasználattal: törvénytelen) leány volt, az anyakönyvbe így írták be nevét: "Szakmári Erzsébet fattya". 1840. november 19-én Nagyszalontán ment feleségül Arany Jánoshoz, házasságukból két gyermek született: 1841-ben Juliska, majd 1844-ben László. Arany szigorú takarékossággal igyekezett megteremteni családja anyagi alapját, s ebben a törekvésében hű társra talált sokat szenvedett, érzékeny, melegszívű feleségével. 1865 decemberében tüdőbajban elvesztette leányát, Juliskát, majd 1868-tól férjével ők vették át kisgyermekként félárvaságra jutott unokájuk, a hároméves Széll Piroska nevelését.
Amikor férje 1882. október 22-én, hosszas betegeskedés után 65 éves korában meghalt, fiával, Lászlóval és unokájával, Széll Piroskával ők állták körül Arany halálos ágyát. Férjét három évvel élte túl, 1885-ben halt meg Budapesten. A Kerepesi temetőben temették el.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Arany Julianna, a források gyakran Arany Juliska néven említik (Nagyszalonta, 1841. augusztus 9. - Nagyszalonta, 1865. december 28.): Arany János és Ercsey Julianna leánya, Arany László nővére.
1863-ban Nagyszalontán férjhez ment Széll Kálmánhoz, a helyi református paphoz. Házasságukból egy leánygyermek született 1865. július 24-én, Széll Piroska. A fiatal édesanya azonban mindössze fél évvel élte túl leánya születését. 1865. december 2-án méhgyulladást kapott, és huszonöt napi gyötrelmes betegség után, december 28-án, éjjel fél kettőkor tüdőbajban meghalt. (Ez a betegség vitte sírba leányát, Széll Piroskát is 1886 tavaszán 21 éves korában). 1865. december 29-én temették el, földi maradványai a nagyszalontai temetőben vannak eltemetve. Sírján a magyar irodalom egyik legszebb sírverse olvasható.
Szeretett leányának váratlan halála mélyen megrendítette Arany Jánost, olyannyira, hogy a tragédia hatására több mint egy évtizedre a költő is elhallgatott benne. 1868-tól Aranyék nevelték Juliska kislányát, Piroskát.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger , Pollák Zsigmond: Arany János - Ellinger 1879. évi fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Arany Jánosné, Ercsey Juliánna arczképe : Barabás rajza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1421x1711 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna