D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293_396_pix_Oldal_36_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "József főherczeg" czímű könyvből
B e s o r o l á s i   c í m : József főherczeg czímű könyvből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : József főherczeg mint szakács
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Janicsek
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 23. sz. (1893. június 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Gasztronómia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakács
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kisjenő
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "József főherczeg" czímű könyvből
József főherczeg mint szakács
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lapunk legutóbbi számában már ismertettük azt az új könyvet, melyet közelebb Thewewk István írt József főherczegről és családjáról.
Az egyiken József főherczeg "mint szakács" van ábrázolva. Az ezen látható jelenet 1891 őszén történt Aradmegyében, a főherczeg kis-jenői uradalmán. Az ott időző József főherczeget ugyanis meglátogatta Kis-Jenőn nagyobbik fia, József Ágost, ki erdélyi vadászatairól érkezett oda, hogy az ottani erdőkben is vadászgasson. Hogy a fiatal főberczegnek ne kelljen minden nap ebédre haza fáradnia, az atya főherczeg hol itt, hol ott találkát adott fiának a vadászterületen s oda vitette az ebédet. Egy napon aztán azzal lepte meg a fiát, hogy az uradalmi erdőnek egyik kies helyén maga főzött neki katonás ebédül "czakumpakk"-ot és "Grenadier-marsch"-ot. Reggeli 8 óra után kíséretével együtt a kijelölt helyre hajtatva, ott hatalmas tüzet rakatott, egyenruháját levetette és szakácskötényt adatott úgy magának, mint kísérete tagjainak, kik vele együtt nyomban hozzáláttak a húspuhításnak és vagdalásnak, krumplihámozásnak, szalonna- és hagymavagdalásnak aztán fölállíttatta a tűz fölé a bográcsokat s olyan katonás ebédet készített, hogy fáradtan oda érkezett fia a vendégekkel együtt nem győzte dicsérni a jobbnál jobb ételeket.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: József Ágost főherczeg : Thewrewk Istvánnak József főherczegről és családjáról írt, sajtó alatt levő müvéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keleti Gusztáv: Alföldi tölgyes József főherczeg kis-jenői uradalmában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keleti Gusztáv: Természetes park József főherczeg kis-jenői uradalmában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "József főherczeg" czímű könyvből : Hazatérés a vadászatról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 998x737 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna