D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Katonai játékok Párisban az orosz tengerészek tiszteletére
B e s o r o l á s i   c í m : Katonai játékok Párisban az orosz tengerészek tiszteletére
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 45. sz. (1893. november 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Társas érintkezés, illemtan
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Katonai játékok Párisban az orosz tengerészek tiszteletére.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lefolyt hetek egyik legérdekesebb eseménye volt az orosz hajóraj látogatása Francziaország partjain. Napról-napra lakomák, ünnepélyek, üdvözletek voltak s az ünnepeket még az sem zavarta meg, hogy épen a vendégek párisi tartózkodása alatt halt meg Francziaország két nagy fia, Mac-Mahon, a volt elnök és magentai hős és Gounod, a hires zeneszerző. Ebből a hosszú programmból egy kis epizódot, a Parisban az oroszok tiszteletére rendezett katonai játékokról készített részletrajzot mutatunk be olvasóinknak, mint önmagában érdekes képet. A játék a nagy kiállítási palota géptermében volt a Marsmezőn, természetesen előkelő s nagy közönség jelenlétében, mert Páris népe mindenütt óriási tömegben jelent meg, a hol egyátalán oroszok voltak. A tüntetés nem egy esetben beteges tünetekké is fajúlt. A nők tömegesen jártak az idegen oroszokat megcsókolni, Avelane maga közel 20,000 üdvözlő levelet kapott, még az elemi iskolás tanulók is leveleket irtak Pétervárra ismeretlen társaiknak, sőt egy rajongó nő tetőtől talpig orosz díszbe öltözve a vendégek szeme láttára ölte magát a Szajnába, felkiáltván, hogy látta az oroszokat s most már nem kell többé élnie. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Harczjáték
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Harczjáték
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 929x1274 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna