D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozepkor.jpg
C Í M 
F ő c í m : Középkor
B e s o r o l á s i   c í m : Középkor
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Koncz
U t ó n é v : Eszter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyugati keresztény szerzetesrend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : himnusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : legenda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eposz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 14-15. század teocentrikus, monoteista geocentrikus az ember nem személyként lesz fontos, hanem a természet, a teremtett világ részeként Ebből fakad a kettős világképe: A földi élet: csak átmenet, de ez határozza meg a majdani égi életet. Az égi élet: az a transzcendens világ, ahová mindenki el akar jutni. Bázisa: szerzetes rendek Passzív út Nyelve: Latin Témája: Krisztus és a szentek élete HIMNUSZOK már az antikvitásban ismert műfaj. eredete: varázsmondások Istent vagy isteni hatalmat dicsőítő műalkotás magasztos emelkedett hangvétel jellemzi a középkori himnuszok, a mindennapok, és az ünnepek liturgikus rendjébe illeszkedtek. jellemző: anonimitás Szent Ambrus - verses formát alkalmaz - rím születése szentek életét, cselekedeit bemutató műfaj LEGENDÁK Misztérium dráma: dramatizált formában előadott bibliai törénet. Mirákulum dráma: Szentek életét dolgozza fel Moralitás: Megszemélyesített emberi tulajdonságok küzdenek az ember lelkéért DRÁMA Kolstori közösségek, akik szigorú szabályok szerint szerveződtek. Gyűjtötték, másolták a kódexeket Bencés rend Ágoston rend Ciszterciek Domonkosok Ferencesek megjelenik a városi életforma - szegények és gazdagok ellentéte. egyház elvilágiasodik Szent Ferenc gazdag ember fia volt, de lemond mindenről, és kiköltözik a természetbe, koldulásból él. Filozófiája: mindenben Istent látta, szerinte minden rossz alapja a magántulajdon Naphimnusz - az ember nem a teremtés csúcsa, hanem Isten teremtményeinek egyike. Téstvéreink a Nap, a Hold, a Csillagok, és a testi halál is. ASSISI SZENT FERENC világi értelmiségiként élt. Felesége halála után minden vagyonát szétosztja, vándorolni kezd. Belép a ferences rendbe. himnusz költő Anyanyelven is írt a himnuszok új fajtája: Mária himnuszok. Stabat Mater: siralom ének. Mária szenvedésein keresztül mutatja be Jézus halálát. JACOPONE DA TODI ÓKERESZTÉNYSÉG korai középkor első szakasza ie. 2-8. sz is az antikvitással párhuzamos Szent Jeromos: biblia fordítások Szent Ambrus: himnusz költészet Kicsapongó életet élt, később megtér, pap lesz, Karthágó püspöke lesz. Vallomások: lelki önéletrajz, elmélkedés. legfontosabb része: Misztikus kerti jelenet. Irodalmi jelentősége: első olyan mű, amely az emberi lélek rejtelmeit elemzi. SZENT ÁGOSTON Bázisa: Lovagok, diákság Ezen a világon keresték az élet értelmét. témájuk: harc, szerelem anyanyelven írtak LOVAGIDEÁL Magasztos célért vívott harcokat elmesélő művek Roland ének Nibelung ének LOVAG EPOSZOK a lovageposzok szerepét veszi át kaland, érdekesség fontosabb fő témája: Artúr király leghíresebb: Trisztán és Izolda LOVAGREGÉNY lovagi szerelmi költészet a szerelem az egyik legmagasabb erkölcsi érték - megnemesíti az embert nem a beteljesülés a lényeg, hanem a várakozás. nőkultusz. Nő = Mária. TRUBADÚR LÍRA a nő mindig tökéletes, elérhetetlen szépség. az eszményített hölgy, nem rendelkezett tulajdonságokkal, nem a nő ábrázolása a cél, hanem egy elvont ideálkép kialakítása. hölgy=Mária MÁRIA KULTUSZ Világi irodalom másik vonulata vádorló, független, képzett diákok szellemi függetlenségre törekedtek hétköznapi nyelvhasználat témájuk: pénz, erkölcsi romlottság, fiatalság, szerelem, bor, mámor nyelve álltalában latin Carmina Burana VÁGÁNS KÖLTÉSZET "Dantétól megtudjuk milyen volt a középkorban a pokoln és a menny. De Villontól megtudjuk, hogy milyen volt a Föld." Firenzében született, de politikai okokból száműzik tudatosan távolodik a középkor szellemétől: dolce stil novo szerelemfelfogás: elutasítja a trubadúr lírát - üres, sablonos, szerelem= Istennel való egyesülés útja Új élet: 31 verset tartalmazó verses kötet, szerelméhez, Beatricéhez írta. A nép nyelvén való ékesszólásról: olaszul írt tanulmány. politikai nézeteit fejti ki. DANTE ALIGHIERI Dante fő műve, a középkor szellemiségét összefoglaló emberiség költemény Nagy hatása a későbbi irodalomra: Faust, Ember tragédiája, csongor és Tünde Babits Mihály fordította Témája egy túlvilági utazás,a főhős, maga Dante bejárja a Poklot, a Purgatóriumot, és Paradicsomot, vergilius, és Beatrice vezetésével, az emberiség nagy kérdéseire keresi a választ. Pokolban meghatározott rend, hierarchia uralkodik ISTENI SZÍNJÁTÉK Villon az alvilág költője. Kecses verseiből zsebmetszők, kövér prostituáltak, elvadult iszákosok ütik ki olykor törz arcukat." törvénytelen életet élt, de művelt ember volt átkötő a középkor és a reneszánsz között Fontossá válik az egyéniség ( anonimitás eltűnik) FRANCOIS VILLON Témája: halál, fontos motívum: haláltánc (földi dolgok mulandók, memento mori) megjelenik majd: Madách, Arany "Elnézem itt a koponyákat, Egyetlen kusza csonthalom Melyik volt udvari tanácstag? Melyik zsákhordó? Nem tudom." Hagyaték (Kistestamentum): ironikus végrendelet Nagy testamentum: "Csupa cinikus és zokogó vallmás" Balladákkal tarkítva: itt versforma ( 3x8 sor+4 sor ajánlás) pl: Ballada a Vastag Margóról Paradoxonok: látszólag képtelen állítás, mélyebb szinten igaz lehet pl: " Befogad és kitaszít a világ" MUNKÁSSÁGA a szépség lényege a különböző dolgok összahangjában rejlik A gótikus katedrálisokat égbetörés, légiesség, jellemzi, a menyországot idézi, elősegíti az elmélyülést. csúcsívek, magas, karcsú támívek, hatalmas festett üvegablakok Gótikus stílus Az elnevezés arra utal, hogy a római kultúrából merítkezett. erődítmény szerű épületek várakat idéző tömör falak, bástyaszerű tornyok, lőrésszerű ablakok Romanika MAGYAR KÖZÉPKOR Előzményei: Csak a folklórban - pogány és keresztény elemek kezerednek Fénykora: 9-16. század Alapját Szent István uralkodása teremti meg oklevelek, törvények, szentek legendái (pl: Szent István, Szent László legendái) himnuszok gesta: történet írás Gesta Hungarorum Cronica Hungarorum Intelmek: Szent István írta fiának, Imrének. erkölcsi célzatú írás Latin nyelvű Csak szórványemlékek maradnak fenn, általában csak szavak, vagy ragok idegen nyelvű szövegkörnyezetben. Tihanyi apátság alapító levele Halotti beszéd Ómagyar Mária siralom legendák Magyar nyelvű a magyar prédikáció irodalom első jelentős alkotása. Latin nyelvű szöveg fordítása, a Pray kódexben található. Két részből áll: beszéd, és könyörgés. retorikai elemekben gazdag, bibliai utalásokat tartalmaz, hangsúlyozza a halál elkerülhetetlenségét, imádsággal zárul, megjelenik a feltámadás igérete. Halotti beszéd a magyar költészet első szövegemléke, egy kódexből maradt ránk. Műfaja himnusz. Témája a fia halálát anyaként megélő Mária, felfokozott érzelmek, magas szintű stilisztikai kidolgozottság jellemzi. Figura etimologica: szótőismétlés: Világnak világa, virágnak virága Ómagyar Mária siralom
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóthné Marek Eszter: Könyvtárhasználat 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 39
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 39
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x421 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet