D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyarok az osztályozás történetében
B e s o r o l á s i   c í m : Magyarok az osztályozás történetében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Dirda
U t ó n é v : Orsi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Prusinszki
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gulyás Pál (1881-1963)
V I A F I d : 10021197
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tezaurusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmező szótár
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Babiczky Béla (1919-2004)
V I A F I d : 121373963
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ungváry Rudolf (1936-)
V I A F I d : 12720582
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Gulyás Pál (1881-1963) Babiczky Béla Kezdeti évek: - 1919. március 12-én született, Debrecenben - Tanulmányai: dunabogdányi elemi iskola, esztergomi bencés gimnázium, Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkar (magyar-német-művészettörténet), Országos Filmegyesületi Filmiskola, római Filmfőiskola - érdeklődés a filmek, fotózás iránt Ungváry Rudolf (1936 -) Gépészmérnök, információs mérnök, író, fogalom- és osztályozáselmélet-kutató, közéleti publicista 1965 óta irodalmi publikációkat közöl 1974-1979 között információs mérnök, automatizált adatbázis-kezelő rendszerek információkereső nyelvi szótárainak készítésével foglalkozott 1981-1983 között a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa 1983 óta az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa (Munkaköre az információkereső nyelvi szótárak kialakítása, rendszerelemzés, rendszertervezés) Tezaurusz-technológia OSZTAURUSZ http://www.mek.sk/adatbazis/thes.htm DOKTAURUSZ VIDEOTEZAURUSZ 1989-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem oktatójaként osztályozáselméletet és információkeresést tanított. Jelenleg az OSZK Munkafolyamat-tervező Bizottságának aktív tagja irodalom- és könyvtörténész, könyvtáros, bibliográfus, akadémikus Fontosabb művei: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században, A bibliográfia kézikönyve, A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkig, Magyar írók élete és munkája, Magyar írói álnévlexikon Gulyás Pál és Szabó Ervin vitája - Szabó Ervin már 1900-ban alkalmazni kezdte Dewey tizedes osztályozását, és 1912-ben bevezette a Fővárosi Könyvtárban az ETO első, magyar nyelvű változatát - Gulyás Pál a Cutter-féle tárgyszavas osztályozást próbálta meghonosítani 1904-1911 között - Szabó Ervin 1902-ben megjelent nyomtatott katalógusát Gulyás Pál a Magyar Könyvszemlében megjelent recenziójában elemezte és bírálta - Komoly bírálatokat fogalmazott meg általánosságban és a rendszer hazai bevezetéséről is - Gulyás és Szabó között a könyvtári intézményrendszer megreformálását illetően is éles szakmai vita alakult ki - Könyvtárügyi elképzeléseit több művében publikálta: A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és kezelése (1909), - Könyvtári problémák (1917) - Bibliográfiai kézikönyve szerint a bibliográfiák egyrészt módszertani alapon, másrészt a felölelt anyag természete szerint csoportosíthatók - Hollandiában tett tanulmányútjának tapasztalatait felhasználva hozta nyilvánosságra 1912-ben egy cédularendszerű magyar tudományos bibliográfiára vonatkozó tervezetét - Magyar Bibliográfiai Intézet: feladata lett volna elkészíteni és gondozni a húsz legnagyobb hazai közkönyvtár betűrendes központi katalógusát, lelőhely-tájékoztatást nyújtani a kutatóknak, elkészíteni a központi katalógus tárgymutatóját, közreadni a retrospektív nemzeti bibliográfiákból hiányzó művek jegyzékét, szerkeszteni és kiadni a hazai folyóiratok általános repertóriumát és a hazai sajtótermékek teljes évi bibliográfiáját Magyar írók élete és munkái - A 14 vaskos kötetet amelyek 29 553 magyar író életrajzi és bibliográfiai adatait tartalmazzák Szinnyei József (1830-1913) bibliográfus állította össze - Gulyás Pál 1915-ben az MTA felkérésére vállalkozott arra, hogy folytatja a századfordulóig adatokat tartalmazó, alapvető forrásmunka szerkesztését - Végül csak az A-Dz betűig terjedő első hat kötet jelent meg 1939 és 1944 között, további gyűjtése kéziratban maradt A háború hatása - 1944. január katonai kiképzést követően Budapesten fogságba, csak 1 évre rá tér haza - munkakeresési problémák - családalapítás -> művészetek helyett "megbízhatóbb" állás keresése - 1950 Országos Könyvtári Központ munkatársa - 1951 3 hónapos könyvtáros- és dokumentáló tanfolyam - 1952 OOK megszűnik Babiczky Béla és az ETO - 1950-es évek kapcsolat a FID-el - 1952-től az Országos Könyvtárügyi Tanács osztályozási bizottság tagja, titkára majd elnöke - Egyetemes Tizedes Osztályzás magyar kiadásainak munkatársa, szerkesztőbizottságban titkár, elnök - Tanulmányainak több mint fele az ETO-val kapcsolatos - Osztályozás c. rovat a Tudományos éd Műszaki Tájékoztatás c. szakfolyóiratban - 1976-tól FID Társadalomtudományi Osztályozási Bizottságának munkatársa 1990-ig 1898 a Széchényi Könyvtár munkatársa 1902 bölcsészdoktori oklevél 1903 francia-magyar szakos tanári oklevél 1908 könyvtárosi kinevezés 1898-1913-ig bibliográfiai ismereteket oktat a népkönyvtárosok részére szervezett könyvtárosképzésben 1912 cédularendszerű magyar tudományos bibliográfiára vonatkozó tervezet 1912-1924-ig a Magyar Könyvszemle szerkesztője; recenziók a bibliográfiai munka körébe tartozó kiadványokról, szakcikkek a katalogizálás különböző kérdéseiről 1915-től a Magyar írók élete és munkái következő részein dolgozott 1920 a nemzeti bibliográfia szerkesztője 1922 címzetes nyilvános rendkívüli tanár a budapesti egyetemen 1923 az Országos Széchényi Könyvtár főkönyvtárosa 1932-től az MTA levelező, 1946-tól rendes tagja (tagságától 1949-ben megfosztják, 1989-ben posztumusz rehabilitálják) 1934-től az OSZK igazgatója, de még ebben az évben nyugdíjazzák 1937-től a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete által szervezett könyvtárostanfolyam ügyvezetője és egyik előadója https://www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/gulyas.htm http://www.antikhaz.hu/aukcio/konyv/Gulyas-Pal-A-konyvnyomtatas-Magyarorszagon-a-XV-es-XVI-szazadban-I-II-fuzet http://www.antikvarium.hu/konyv/gulyas-pal-a-bibliografia-kezikonyve-18092 http://moly.hu/konyvek/gulyas-pal-magyar-irok-elete-es-munkai-i-xix http://www.antikvarium.hu/konyv/gulyas-pal-magyar-iroi-alnev-lexikon-1099 Fontosabb művei publikációk: http://www.c3.hu/othercontent/kritika/cv/ungvary_pub.html https://epa.oszk.hu/00100/00143/00043/szemle_2.html http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4147&issue_id=44 Tezaurusz - a görög eredetű szó magyar jelentése: olyan egynyelvű szótár, amelyben a szavak fogalmi körök, logikai vagy jelentésbeli összefüggések alapján vannak rendezve. Dokumentumok osztályozására használt segédletet jelent, amely természetes nyelven kifejezett fogalmak (szakkifejezések) rendezett és szükség szerint változtatható szótára. Feltünteti a fogalmak közt fennálló legfontosabb logikai kapcsolatokat, és utalókkal vezet a szinonimák közül az elfogadott szakkifejezésre, a deszkriptorra. Az egyes szakterületek, néha az egyes adatbázisok is külön tezaurusszal rendelkeznek. A tezaurusz fő rendeltetése az információk feldolgozása és keresése. http://videotorium.hu/hu/contributors/details/423,Ungvary_Rudolf Egyetemi oktató - 1952 ELTE-n tanársegéd, majd adjunktus, 1967-től docens majd tanszékvezető (kétszer) - Elméleti tudás mellett fontos szerep a gyakorlatnak - A könyvtáros képzés alakulása és rá gyakrolot hatása - Több mint 70 tanulmány, kb. 30 jegyzet és oktatási segédlet, számtalan cikk, publikáció http://ghostedtoast.deviantart.com/art/Thesaurus-Rex-319571369
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csordás Attila: Az ekönyv és a nyomtatott könyv együttélése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x413 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet