D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : absztrakt_festeszet.jpg
C Í M 
F ő c í m : Absztrakt festészet
B e s o r o l á s i   c í m : Absztrakt festészet
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Oficina de Luz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-01-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-01-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Oficina de Luz
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : absztrakt irányzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : a világháború után emberi racionalitás? avantgárd és festészet válsága ABSZTRAKT FESTÉSZET Művészet az ötvenes évektől Bevezetés: (részlet Kovásznai György Tükörképek című filmjéből) 1945 utáni művészet: késő modernizmus (late modern) absztrakt expresszionizmus minimal art concept art land art szubjektivizálódás természettudós attitűd " A művész egyfajta kezdeményezett kitaszított" (Sartre) Művészkép: A forgalmazás: luxuspiac Stílus ideje Miképpen tovább? Szellemi alapok: Vaszilij Kandinszkij A szellemiség a művészetben (1910) ANTONI TÁPIES (1923-2012) HOLLÁN SÁNDOR (1933-) Technikák: - Csurgatásos festés (drip painting). Az alkotó a tudat kontrollja nélkül, nem ecsettel viszi fel a festéket a vászonra, hanem közvetlenül a vászonra csurgatja a festéket. - Automatikus írás. André Breton feltételezte, hogy a tudatalatti közvetlen kivetítésével nagyfokú esztétikai sza) lehetővé teszi, hogy a művész gátlás, esztétikai és etikai követelmények nélkül feltárhassa tudatalattijának rejtett tartalmait. Orfizmus. Az elnevezés Apollinaire-től származik. Deleunay (dölöne) tiszta színeszközökhöz eljutó festészetét nevezte így. Delaunay úgy gondolta, hogy egy tiszta szín mellett ott kell álljon annak kiegészítő színe is, azaz egyidejű ellentéte. Ennek elmaradása esetén a szín szertefoszlik a levegőben. Ez a szimultán kontraszt, amely az egyetlen eszköz, amely biztosítja a színek dinamizmusát. Gesztusfestészet. A latin eredetű szó kézmozdulatot, taglejtést, megnyilatkozást jelent. Az alkotó azonosul avval az ösztönös kézmozdulattal, amit a pillanatnyi idegállapota, egyénisége diktál. Marc Tobey (tábi) a Zen-művészet feldolgozását követőleg a kalligráfia programját akarta átültetni a gesztusfestészetbe. Sodró indulatok, feszültségek és feloldódások mutatkoznak meg a festészeti anyag felhordásában, a felület, a színek használatában. Képviselői voltak: Robert Mortherwell (mádövell; 1915-1991), Georges Mathieu (májtő; 1921-), Francz Kline, Arnulf Rainer (1929-), Tót Endre (1937-) Kalligrafikus iskola. A Kínában, Japánban, Koreában ecsettel festett írásjelek művészi szinten művelt formája a kalligráfia. Ez a festői iskola az ezekre az írásmódokra emlékeztető grafikai és festészeti felületkezeléssel készítette műveit. Tobey kínai és japán kolostorokban ismerkedett a kalligráfiával. Nézete szerint: "Az alkotó leolvasható jelet hoz létre, kiontja érzelmi, gondolati belső világát." Képviselői voltak: Wols (másnéven Otto Wolfgang Schulze; 1913-1951), Mark Tobey (tábi; 1890-1976), Georges Mathieu (mátjő; 1921-), Jackson Pollock (dzsekszon pollok; 1912-1956), Hans Hartun (1904-0989), Korniss Dezső (1908-1984), Csáji Attila (1939-). Art brut. Az elnevezés Jean Dubuffet-től (zsan dübüfé) származik, aki saját tevékenységét nevezi így. Dubuffet nagy érdeklődéssel tanulmányozta a gyerekek, őrültek, a primitív népek, rabok rajzait. Sajátos művészetének kialakításához ezekből indult ki. Törekedett a belső víziók, delíriumok kivetítésére. Magát az elnevezést használják a mindennapi közegből kiemelt tárgyakból alakított, agresszív hatást gyakorló művekre is. TECHNIKÁK: Fogalmak tisztázása: absztrakt "Egyes formák összetalálkozása, az, ahogyan az egyik forma gátolja a másikat, az, ahogyan egyes formák együttsodródnak és szétszakadnak, valamint az, ahogyan egyes formák együttsodródnak és szétszakadnak, valamint az, ahogyan a formacsoportok viselkednek (azaz kombináljuk a fátyolszerűen elfedett és csupaszon hagyott formákat, ugyanazon a felületen kombináljuk egymással a ritmikust és a ritmus nélkülit, kombináljuk a tisztán geometrikus- egyszerű vagy bonyolult- formát a geometriailag lerajzolhatatlan formával, vagy kombináljuk a formáknak az egymástól való erősebb vagy gyengébb elhatárolását, stb.)- mindezek olyan elemek, amelyek megteremtik egy tisztán rajzbeli "ellenpont" lehetőségét, és amelyek ehhez az ellentponthoz el fognak vezetni." "Absztrakt művészetnek azt a művészeti formát nevezzük, amely megszabadult a tárgyias, valóságközpontú ábrázolástól. Az absztrakt művészet nem a konkrét, vizuálisan érzékelhető valóságot jeleníti meg, hanem az elvonatkoztatott mozgást, formát, színt, szerkezetet vagy mintát. Ezáltal a művészi munka a tiszta kompozícióra összpontosít. A 20. századi művészet kiemelkedő eredménye a tárgyaktól megszabadított művészetszemlélet kialakítása volt." (Dietmar Elger) "A művésznek nem szabad modellálnia, a művésznek modulálnia kell." "olyan művészetet jelent, amely lemond a tárgyi motívumokról, és csupán formák és színek segítségével szeretne hatni..." (Heinrich Lützeler) " Az absztrakt művészet az, amely nem emlékeztet s nem is utal a megfigyelt valóságra, függetlenül attól, hogy a művész számára eredetileg ez a valóság szolgált-e kiindulási pontul vagy sem." (Michael Seuphoré) Arshile Gorky (1904-1948) Kandinszkij: Első absztrakt akvarell (1910) absztrakt expresszionizmus csurgatásos festészet gesztusfestészet színmezőfestészet tasizmus lírai absztrakció informel informel: (francia: "forma nélküli") 1945 után indult az Amerikai Egyesült Államokból. Absztrakt művészeti irányzat, rokon a gesztusfestészettel (action painting). Mintegy elutasítja az előre megtervezett, majd befejezett kompozíciót, hirdeti a be nem fejezett, nyitott mű létjogosultságát. A művész érzelmi megnyilvánulásait gyakran színfoltok és vonalak spontán mozgásával fejezi ki. Fő képviselői: Mark Tobey, Wols, Hans Hartung. Tasizmus: A tasizmus vagy foltfestés a 20. század 40-es éveitől kibontakozó festészeti irányzat. Nevét M. Seuphortól kapta 1950-ben, ő használta először, a tache (folt, paca) után. Kialakítója a német Wols, az amerikai Jackson Pollock és Mark Tobey. Legjelentősebb francia képviselője Georges Mathieu, a kanadai Jean Paul Riopelle és Magyarországon pedig Hantai Simon. Jackson Pollock kezdetben a szürrealizmushoz vonzódott, de fokozatosan száműzte a képein kísértő jelenségeket és az absztrakt stílusra tért át. Híres festménye a No.14, ami ilyen stílusban készült. Jackson Pollock a földre fektette vásznát, és a festéket egyszerűen rácsöpögtette, -fröcskölte vagy -öntötte, mely így meglepő konfigurációkat alkotott. Talán a kínai festőkről szóló történetek jártak eszében, akik annak idején alkalmaztak már ilyen módszereket, vagy az amerikai indiánok homokba rajzolt mágikus képeire gondolt. A színes festékszalagok és foltok színfolyamokat, áramlatokat alakítanak, amelyek nagy mélységi hatást keltenek. A tasizmus a gesztusfestés közvetlen előfutára, szoros összefüggésben áll a kalligráfiával. Lírai absztrakció: A 40-es évek második felében Franciaországban kialakult művészeti irányzat. Tágabb értelemben a geometrikus nonfigurativitás és az - absztrakt expresszionizmus ellenpontjaként értékelhető tendenciák gyűjtőfogalma, szűkebb jelentésében az École de Paris ún. "fiatal francia tradicionalistáinak" (Bazaine, Manessier, Estéve, Lapicque) fellépése nyomán kialakult alkotómód és stiláris hangütés. Részben Delacroix és az impresszionisták eredményeiből kiindulva a természet és az ember egylényegűségét, kölcsönös egymásrautaltságát kívánja érzékeltetni a klasszikus európai kompozíciót megtartva, de feloldva a motívumok, elemek zártságát a színek dekoratív ritmusát, egyensúlyát téve képalakító elvvé. "A tárgynak, mint objektumnak el kell tűnni, hogy mint forma szilárduljon meg" - vallotta Bazaine.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nemeth, David J.: Impresszionizmus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna