D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : j_gyula_tiszai_csond.jpg
C Í M 
F ő c í m : Juhász Gyula: Tiszai csönd
B e s o r o l á s i   c í m : Juhász Gyula: Tiszai csönd
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Lászlók
U t ó n é v : Noel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-05-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Lászlók Noel
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Juhász Gyula (1883-1937)
V I A F I d : 24632276
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : elemzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1910
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A szöveg, mint stílusegység Juhász Gyula Budapesttől távol, Szeged- Tisza-part, magány, alkonyt idéz, mozdulatlanságba dermedtek a tiszai hajók. A vers egysége érzelmi-hangulati-zenei egységben és összetettségben rejlik. A vers hangulatát a veszteglés, az eseménytelenség szomorúsága adja meg. Szóstilisztika A kulcsszó a "hajó", mely a költő számára az otthont, a szülőföldet és benne saját magát jelenti. Sok ige van benne (raknak, hallgatják) Elvont fogalmak nincsenek. Szóteremtés, Poliszémia nincs benne. Hang, Rím, Ritmus Mély magánhangzók, lágy mássalhangzók. Ezáltal melankolikus hangvételű. Nyugalmas versritmus Páros rím Alliteráció (Hallgatják halkan a harmonikát.)-betűrím A kétsoros, felező tízes, páros rímű sorok lassú ritmusát fölerősítik az ismétlések. A 3.versszakban hangszimbolika van tehát a mély magánhangzók (a, u, ú, o, ó, á ) abszolút többségben vannak Mondatstilisztika A mozdulatlan hajók és a szülőföldjéhez ragaszkodó költő közötti hasonlóság, azonosság. A költő sem tud mozdulni- csak elvágyódik! Egyszerű mondatok nincsenek de, összetettek vannak.(csak azok) Tiszai csönd Juhász Gyula Hálót fon az est, a nagy, barna pók, Nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, Tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold: Ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, Hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, Tiszai hajók, néma társatok! Ma nem üzennek hívó távolok, Ma kikötöttünk itthon, álmodók! 1910 Költői képrendszer Metafora ("Hálót fon az est, a nagy barna pók"): az idő lassan múlik, egyre jobban sötétedik Juhász Gyulának a Tisza-part a kedves világa, az otthont jelenti ,a vízen némán tartózkodó hajókkal azonosul. Mozdulatlanság, de hangok, fények az életet jelentik (parányi hangok, halvány, hideg fények) Távoli harmonikaszó, tücsök ciripelése. "Tüzeket raknak az égi tanyák, Hallgatják halkan a harmonikát." "Az égi rónán ballag már a hold: Ezüstösek a tiszai hajók."
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juhász Gyula összes versei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juhász Judit: Juhász Gyula: Milyen volt...
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dobos Csenge: Juhász Gyula: Anna örök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna