D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : m_kalman_fekete_folt.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt
B e s o r o l á s i   c í m : Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Klenoczki
U t ó n é v : Petra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kenoczki Petra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mikszáth Kálmán (1847-1910)
V I A F I d : 46774986
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : novella
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt Az a fekete folt A négy történetet feldolgozó Tót Atyafiak című novelláskötet egyik novellája. A mű mondanivalója meghatóan szép, tanulságos a megírásának idején és még most is. A történet helyszíne: A Felvidéken található Brezina helység. Az események kb. egy hét alatt zajlanak. Szereplők: Főszereplő: a brezinai bacsa, Olej Tamás Mellékszereplők: Olej Tamás lánya, Anika Taláry Pál, herceg Matyi, a bojtár Mikszáth Kálmán (1847-1910) Romantikus vonás: a lírai keretbe öltöztetett forma A novella egy dallal kezdődik: "Olej juhainak Selyem legelője, Ezüst a nyakszíja, Arany a csengője." és egy dallal ér véget: "Ott künn a Brezinán az a fekete folt... Fekete folt helyén valaha akol volt." Az epilógusban a követkeményt láthatjuk az akol helyén maradt fekete folt, Olej lelkén egy szégyen folt. Szerkezete: expozíció: helyszín, szereplők, körülmények bemutatása bonyodalom: Taláry Pál és Anika megismerkedése kibontakozás: a herceg ajánlata a bacsának Anikáért cserébe tetőpont: a bacsa, Matyival üzen a hercegnek, hogy az ajánlat érvénytelen, de már késő, mert Anikát megszöktették megoldás: Olej Tamás lelki vívódás következményeként felgyújtja az akolt.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hegedűs Ágnes: Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 7
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna