D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : himnusz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Himnusz
B e s o r o l á s i   c í m : Himnusz
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sebestyén
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-01-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sebestyén Tamás
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : himnusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallásos irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kölcsey Ferenc (1790-1838)
V I A F I d : 46793974
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Erkel Ferenc (1810-1893)
V I A F I d : 51875112
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti himnusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Himnusz Kölcsey Ferenc Erkel Ferenc A himnusz szavunk eredete: A görög hümnosz 'ének' és a latin hymnus jelentésű szavak átvételével jött létre. Első jelentése vallásos jellegű, istent vagy az isteni hatalmakat dicsőítő, hozzájuk segítségért fohászkodó, imaszerű ének. A vallásos költészet egyik legrégibb formája. Az ódától az választja el, hogy annak tárgya bármi lehet. Himnusz Akkor nem is volt himnuszunk 1844 előtt? Boldogasszony Anyánk Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga... 90. genfi zsoltár (Te benned bíztunk uram eleitől fogva) Rákóczi nóta későbbi nevén Rákóczi induló A Himnusz vetélytársa: A Himnusz zenéje Újítási mozgalom Himnusz érdekességek Katolikus néphimnusz. Legkorábbi lejegyzett szövegét Szoszna Demeter, pannonhalmi bencés szerzetes 1715-ös énekeskönyvéből ismerhetjük. Legrégebbi dallamcsírája a Deák-Szentes-féle lejegyzett egyházi énekeket tartalmazó 1774-es énekeskönyvéből ismert. 1793-ban már "nationalis cantitio", azaz nemzeti énekként említik írásos források. Hosszabb és rövidebb változata is létezik. Másik címe: Szent István királyhoz. A Boldogasszony Anyánk mellett használt másik néphimnuszunk Az eredeti szöveg versszakainak első betűi egy akrosztichont adnak ki. Akrosztichon: Görög eredetű szó. Olyan költemény, melyben a versszakok (esetleg a sorok) kezdőbetűi összeolvasva egy nevet vagy valami mondást adnak ki. Á h! hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja, ki voltál valaha Országunk Istápja. Hol vagy István király? téged Magyar kíván, Gyászos öltözetben te előtted sírván. R ólad emlékezvén tsordulnak könyvei, búval harmatoznak szomorú mezzej, lankadnak szüntelen Vitézlő kezej, nem szünnek iszonyú sírástúl szemej. V irágos kert vala híres Pannónia, mely öntöze hiven Szűz Mária. Kátholika hitnek bő volt szép virágja, bé homályosodott örvendetes Napja. A h! melly nagy változás minden féle Vallás, már meg szaporodott sok Lelki kár-vallás, mint rósát a hivség ugy a Pannoniát rontya eretnekség fonnyaszttya Virágát. K ertésze e kertnek István király vala, termesztője ennek ő véle meg hala, Ennek életében élt a Magyar Ország, ő halála után lett holt eleven ág. E lőtted könyörgünk bús Magyar fiaid, hozzád folyamodunk árva maradékid, Tekénts István király szomorú hazádra, fordétsd szemeidet régi Országodra. R eménségünk vagyon benned, s - Máriában, mint Magyar hazánk(na)k hiv Királynéjában, Még éltedben ennek minket ajánlottál, és sz: Koronával együtt föl áldoztál. T e hozzád Mária Sz. István Királlyal, Keresztfán érettünk szenvedő Fiaddal, Árva Magyar Ország sírva fohászkodik, néked mint Anyánk(na)k igy Panaszkodik. Szent István Királyrúl Dőry kéziratos Énekeskönyv átirata (1763) Református "néphimnusz" Béza Tódor zsoltároskönyvéből származik. Zenéjét Loys Bourgeois szerezte. A 19. századtól kezdve gyakori a használata, a felekezeti öntudat erősítését szolgálta. A hagyomány úgy tartja, hogy Bocskai István hajdúi ezt a zsoltárt énekelték harcba indulván. 90. Zsoltár (Részlet) II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) által vezetett Rákóczi szabadságharchoz kötődik (1704-1711). Magyarország hivatalos himnusza egészen Kölcsey Himnuszáig. Kölcsey Himnusza után is népszerű. Eredete bizonytalan, sok variánsa ismert. Hector Berlioz francia zeneszerző operájában (Faust elkárhozása, 1846) is hallható feldolgozása. Liszt Ferenc 15. Magyar rapszódiája is a Rákóczi indulót dolgozza fel. Szózat 1836-ban írta Vörösmarty Mihály (1800-1855). Egressy Béni (1814-1851) zenésítette meg. Ősbemutatója 1843. május 10-én volt a Nemzeti Színházban. Hosszas vita után dőlt el, hogy nem a Szózat lesz Magyarország hivatalos himnusza. Egyéb himnuszok és indulók Régen a céheknek, mesterségeknek a védőszentjük mellett saját indulójuk, himnuszuk is volt. Például a bányász himnusz: Szerencse fel! Szerencse le! (Részlet) Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász élete, Váratlan vész rohanja meg, mint bérctetőt a fergeteg. Nem kincs után sóvárgok én, bányász kislányt óhajtok én. Bányász kislányt óhajt szívem, ki szívében bányász legyen. Cégek és vállalatok is rendelkezhetnek saját indulóval, vagy himnusszal. De hazánkban nincs mélyen gyökerező múltja a vállalati himnusz műfajának. A Himnusz zenéje eredetileg gyorsabb, úgynevezett "verbunkos" volt. A verbunkos a német Werbunk szóból ered. Jelentése: édesgetés, szerzés, toborzás. A verbunkolás zenével egybekötött toborzást jelent. A hazánkat ért tragédiák hatására a Himnusz zenéje lelassult, gyászosabb lett. Ebben különösen nagy szerepe volt az I. világháborút 1918-ban lezáró Versailles-i békének, amely miatt Magyarország területének 2/3-át és lakosságának felét veszítette el. Magyarországon az emberek túlnyomó többsége érzékeny a történelmi kérdésekre, ezért nagyon nehéz ezekhez a témákhoz hozzányúlni. Ilyen a Himmnusz is, amely kapcsán már korábban is felmerült a megújítás kérdése, kevés eredménnyel. Magyarország Olimpiai és Sporthimnusza eltér a Himnusztól. A MOB (Magyar Olimpiai Bizottság) által elkészíttetett új verzió 90 másodperces, kifejezetten sporteseményekre készült. A megszokotthoz képest gyorsabb, ritmikusabb és B-dúr hangnemű a könnyebb éneklés végett. Az emberek véleménye megoszlik a MOB által készíttetett Himnusz változatról. Hallatszottak dícsérő vélemények, de negatív kritikákat is kapott. 1790. augusztus 8-án született Sződemeteren és 1838. augusztus 23-án hunyt el Szatmárcsekén. 1823-ban írta meg legismertebb művét: Hymnus A Magyar nép zivataros századaiból A Himnusz alcíme (A Magyar nép zivataros századaiból) a cenzorok megtévesztését szolgálta. A Himnusz csak egy kis része gazdag munkásságának. 1836-ban a Kisfaludy Társaság alapító tagja, amely társaság meghatározó lesz a magyar irodalmi életben egészen megszűnéséig (1952). Gyulán született 1810. november 7-én és Budapesten halt meg 1893. június 15-én. Zeneszerző és karmester, francia és olasz mintára a magyar opera megteremtője. 1853-ban a Filharmóniai Társaság és az 1875-ben megalakuló Zeneakadémia egyik alapító tagja. A Himnusz mellett legismertebb munkája a Bánk bán opera. A Himnusz megzenésítésére kiírt pályázat mellett a Szózathoz is szerzett zenét, ám az negatív kritikákat kapott. Erkel jó sakkozó is volt, alapítója és haláláig elnöke volt Pesti Sakk-körnek. Boldogasszony Anyánk régi nagy patrónánk, Nagy ínségben lévén így szólit meg hazánk: Magyarországról, Édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Ó atyaistennek kedves, szép leánya Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról, Édes hazánkról, Ne feledkezz el szegény magyarokról. Boldogasszony Anyánk (Részlet) 1844-ben a Nemzi Színház pályázatot írt ki a Himnusz megzenésítésére. Tizenhárom nevezés érkezett, melyek közül Erkel Ferenc művét választották ki. A Himnusz kézirata és kottája Egy évvel korábban,1843-ban a Nemzeti Színház igazgatója egy másik, nagyon népszerű mű megzenésítésére is kiírt egy pályázatot. Ez a mű nagy eséllyel indult Kölcsey Himnuszával szemben. Dohnányi Ernő 1938-ban átdolgozta a művet, így nyerte el a ma ismert formáját. De volt! Himnusszá lett kantáta: Székely Himnusz A Székely himnusz 1921-ben született Csanádi György írta a szövegét és Mihalik Kálmán szerezte zenéjét. Nem himnusznak szánták a szerzők. Először kántálva adták elő, aztán leánykórusra jelent meg átirata és később vált ismertté dallammal együtt. Erdélyben és Magyarországon is tiltott volt a kommunizmus ideje alatt. Éneklése az elnyomás elleni jelkép volt és ezért tiltották éneklését. 2009-ben vált hivatalosan Székelyföld hivatalos himnuszává. Az Osztrák-Magyar Monarchia ideje alatt az osztrák császári himnuszt (Gott erhalte) játszották hivatalos alkalmakkor. Kölcsey Himnuszát 26 nyelvre fordították le. A magyar útlevél lapjain UV fény alatt olvasható a Himnusz zenéjének kottája. 2006-ban Majzik Mária elkészítette a Himnusz szobrát. A Himnusz csak 1989-ben került jogszabályi védelem alá és foglaltatott alkotmányba. A Himnusz születésnapja január 22., és ez a nap a magyar kultúra napja is egyben. 2013-ban elkészült a Himnusz jelbeszédes változata is. Rúzsa Magdi és mellette Weisz Fanni egy jelelő kórussal "éneklik" a Himnuszt.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Majzik Mária ,V.: Himnusz-szobor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Talpra!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 41
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 42
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna