D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389_488_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A királyi korona és a koronázási jelvények ünnepélyes elővétele
B e s o r o l á s i   c í m : Királyi korona és a koronázási jelvények ünnepélyes elővétele
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Roskovics Ignácz festőművész által készített képmellékletünk
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Roskovics
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1915
V I A F I d : 89144928694054440679
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 29. sz. (1896. julius 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : korona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koronázási jelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ötvösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A királyi korona és a koronázási jelvények.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez rendszerint csak koronázás alkalmával szokott megtörténni s általában oly nagy esemény, hogy a koronát mindenkor csak a törvényhozás engedelmével lehet zárjai alól kivenni. A többi koronázási jelvényt ellenben a kormány és a koronaőrök intézkedésére minden évben előszedik egyszer, hogy szellőztessék és sorra vizsgálják. Arról azonban, hogy a korona valóban bent van a ládájában, csak az elzáráskor alkalmazott pecsétek épsége tanúskodik. Legutoljára 1881-ben vették ki és tették ismét vissza helyére a koronát, mikor róla Ipolyi püspök királyi engedelemmel az Akadémia megbízásából pontos és körülményes rajzot és leírást készített. Ez alkalommal b. Vay Miklós és gr. Festetics György akkori koronaőrök végezték a felügyeletet Hohenlohe főudvarmesterrel együtt s ők pecsételték le a ládát. Utódaik: Szláiy József és b. Radvámzky Béla mai koronaőrök, a mint hivatalukba léptek, nem vizsgálták meg a láda tartalmát, csak elődeik ép pecsétjei mellé illesztették saját pecsétjeiket" (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 29. sz. (1896. julius 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A királyi korona és a koronázási jelvények
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar szent korona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2309x3229 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet