D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hoffmann Alfréd, a magyar könyvkereskedők egyletének elnöke
B e s o r o l á s i   c í m : Hoffmann Alfréd, a magyar könyvkereskedők egyletének elnöke
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Divald
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1830-1897
V I A F I d : 223446674
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 9. sz. (1897. február 28.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Egyéb szolgáltatások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hoffmann Alfréd (1838-1905)
V I A F I d : 197148874299249621080
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kereskedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvkereskedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hoffmann Alfréd, a magyar könyvkereskedők egyletének elnöke.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar könyvkereskedők szépen ünnepelték f. hó 16-án köztiszteletben álló elnöküknek, Hoffmann Alfrédnak a Ferencz József-rend lovagkeresztjével történt kitüntetését. 1863 óta áll, mint tulajdonos, a legrégibb magyar könyves boltok egyikének, a már 130 év óta fennálló Eggenberger-féle könyvkereskedésnek az élén, a régi czég tekintélyét nemcsak föntartva, de abban mint kiadó irányadó tevékenységet fejtve ki, a mire műveltsége és a külföldön szerzett tapasztalatai kiválóan képesítették. Mert régebben elengedhetlenül megkövetelték a fiatal könyvárusoktól, hogy legalább is pár évig külföldi üzletekben is foglalkozzanak. Ennek a követelménynek Hoffmann is eleget tett, mikor 1857-ben Budapestről, nagybátyja, Eggenberger üzletéből külföldre utazván, 1861-ig Münchenben, Augsburgban és Stuttgartban folytatta szakmabeli önképzését.
A hatvanas évek vége felé hatalmasan föllendült magyar szellemi életnek Hoffmann volt egyik leglelkesebb napszámosa, midőn tudósaink előtt tért nyitott kiadói vállalataival. Nagy hozzáértéssel és éles látással fogott hozzá ahhoz a munkához, melynek szolgálatába állott. Maga vette a kezébe azt a zászlót, a mely körül a magyar tudósvilág szinét-javát összegyűjté. A tudományos compendiumoknak ő volt nálunk jóformán a megteremtője, vagy legalább is buzgó istápolója, mert kiadói tevékenységében eleitől fogva ezekre fordított legnagyobb gondot. Midőn pedig tanügyünk 1868-ban független lett Bécstől, ő azonnal megérezte, hogy friss, élénkítő szellő várható a magyar középiskolai irodalom terén. Éles látással tekintett körül a tanférfiak közt, kiválogatván tapintattal azokat, kikben a reformmunka lelkes és hivatott embereit vélte. Tudósok kaszinója lett az Eggenberger boltja, de nem a száraz szobatudósoké, hanem a nyugoti műveltségű tehetségeké, melyek közt időzni s vitatkozásaikat hallgatni igazi élvezet volt.
élénkítő szellő várható a magyar középiskolai irodalom terén. Éles látással tekintett körül a tanférfiak közt, kiválogatván tapintattal azokat, kikben a reformmunka lelkes és hivatott embereit vélte. Tudósok kaszinója lett az Eggenberger boltja, de nem a száraz szobatudósoké, hanem a nyugoti műveltségű tehetségeké, melyek közt időzni s vitatkozásaikat hallgatni igazi élvezet volt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hoffmann Alfréd 1838-1905 - EPA
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 833x1165 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna