D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_37_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Brassai lakása udvarán a nap állását vizsgálja
B e s o r o l á s i   c í m : Brassai lakása udvarán a nap állását vizsgálja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dunky fivérek 1896. évi fényképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : fivérek
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 11. sz. (1897. március 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtudomány általában
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Filozófia általában
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Brassai Sámuel (1800-1897)
V I A F I d : 88770201
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filozófus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatásügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1896
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Brassai lakása udvarán a nap állását vizsgálja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A képünkön látható jelenet épen a nap állásának megfigyelése közben tünteti föl 1896. évi május 20-áról. Ez nem közönséges esemény volt, mert az öreg úr az előző évi augusztus óta tartó csúzos bántalmai miatt ekkor tudott először kijönni a szobájából. Gazdasszonya bizonyos gyönyörűséggel szemléli az ajtóból, hogy az agg tudós az ő gondos ápolása következtében ismét hozzá foghatott legkedvesebb időtöltéséhez. Az oldalt látszó magas férfi az öreg úr tudtán kivül azért közeleg, hogy ha véletlenül segítségre lenne szükség, azonnal ajánlkozhassak neki.
Brassai, mihelyt pontosan megmérte a nap állását és megjegyezte a mintául elővett órát, azonnal bemegy dolgozó szobájába s ott álló asztala mellett körülbelül egy negyedóra alatt elvégzi a számítást.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. márczius 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brassai Sámuel (Torockó vagy Torockószentgyörgy, 1797. június 15. vagy 1800. február 13. - Kolozsvár, 1897. június 24.), nyelvész, filozófus, természettudós, az "utolsó erdélyi polihisztor", az MTA tagja. Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával, műkritikával is. Az oktatásügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez. (Forrás: Wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brassai Sámuel : Az uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésen jelen volt írók és hirlapírók
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brassai Sámuel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky : Brassai Sámuel : Levél a szerkesztőhöz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky: Brassai lakása udvarán a nap állását vizsgálja : Dunky fivérek 1896. évi fényképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 767x1087 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna