D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_25_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ráth Károly temetése
B e s o r o l á s i   c í m : Ráth Károly temetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A gyászmenet a Kossuth Lajos-utczában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 32. sz. (1897. augusztus 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetési menet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyászszertartás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ráth Károly (1829-1868)
V I A F I d : 28929303
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. augusztus 2.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ráth Károly temetése. - A gyászmenet a Kossuth Lajos-utczában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az érdemes férfiút a főváros temettette el nagy gyászpompával augusztus 2-ikán délelőtt. A ravatalt, melyet az elhunyt zöldfa-utczai házában állítottak föl, a koszorúk tömege borította el. Az augusztus 2-ikát megelőző éjjel innen vitték át a koporsót a belvárosi templomba s ott helyezték újabb ravatalra. A temetésre a rendőrség nagy számban vonult ki, hogy a rend fentartásáról intézkedjék. Sok ipartestület zászlók alatt jelent meg. A fekete posztóval bevont templomban a politikai, a közélet elsőrendű képviselői jelentek meg. A törvényhatóságok közt természetesen a főváros egész tiszti kara, a katonaságtól a budapesti ezredek parancsnokai. Délelőtt 10 órakor kezdődött a gyászszertartás a templomban, melyet Kimer Károly plébános végzett. Aztán a tűzoltók és rendőrség sorai közt tették a koporsót a díszes halottas kocsira, mely nem sokára a régi városház előtt állt meg. A szónoki emelvényről Márkus József polgármester mondott búcsúztatót a városi hatóság nevében, aztán tovább indult a menet a nagy tömegben ellepett utczákon. A lámpákat mindenütt fátyol borította, s a gázlángok felgyúltak. A gyászmenetet egy szakasz díszruhás lovasrendőr nyitotta meg. Ezeket mintegy tiz lépésre a gyalogrendőrszakasz követte. A városi csatlósok következtek ezután festői diszöltözetükben. Majd a testületek, egyesületek jöttek lobogóik alatt, egymás után, ezeket dúsan megrakott koszorúskocsik követték. A főváros dísz-lobogóját hozta ezután a főváros három huszárja, a kik után a csatlósok haladtak. Ezek után a városi hivatalnokok következtek, a kik után városi szolga a kis tölgyfa sírkeresztet, két csatlós pedig az elhunyt rendjeleit vitte. A halottaskocsit a családtagok és notabilitások, a fővárosi törvényhatóság tagjai s a gyászolók hosszú kocsisora követték, végül egy szakasz lovasrendőr zárta be a menetet. A temetőben újra beszentelték a halottat s Holtai Ferencz országgyűlési képviselő és városi bizottsági tag mondta az utolsó beszédet a sírbolt előtt. Egy óra körül ért véget a gyászszertartás.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. augusztus 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: Budapest fő- és székváros közigazgatási tisztikara - Ráth Károly, főpolgármester
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ráth Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ráth Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1660x1174 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna