D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tatai hadgyakorlatokról
B e s o r o l á s i   c í m : Tatai hadgyakorlatokról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az uralkodók hintóra szállása a vasúti állomáson, II Vilmos német császár megérkezésekor
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Weinwuirm Antal pillanatnyi fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 38. sz. (1897. szeptember 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Tata
G e o N a m e s I d : 3044083
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tatai hadgyakorlatokról. - Az uralkodók hintóra szállása a vasúti állomáson, II Vilmos német császár megérkezésekor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A díszes sátort, mely most a tatai nagy napok alatt volt először használatban, egyik képünkön, mely a német császár megérkezésekor készült, mi is bemutatjuk. A sátor egész váza vasszerkezetű, széjjel szedhető, s más helyen ismét könnyen összeállítható. Kívül magyar díszítésű hímzett virágokkal televarrt szürke vászonnal van behúzva, mig belől ugyancsak magyar motivumú aranyos diszítmények borítják a sötét vörös alapszínű szövetet. A belső berendezés igen emeli az egésznek díszét. A legapróbb részletekig magyaros ott minden. A sátor bútorzatának egyik legérdekesb darabja az ő felsége számára készített karos szék, mely valóban becsületére válik tervezőjének, Várday Szilárdnak, az iparművészeti iskola tanárának, a ki különben az egész sátort és összes berendezéseit is tervezte. Az egész szék mesterileg hímzett szövettel van behúzva. Ép ilyen jól sikerültek a pamlag, az asztalok, székek, a hatalmas tükrök keretei s a középen lecsüngő pompás csillár egytől-egyig mind, a legapróbb részletekig magyaros diszítésűek, s kiválóan sikerült műipartárgyak. A kilométernyi hosszú Fő-útcza valóságos zászlóerdő volt. Hatalmas árboczokon ott lengett a nemzeti szín mellett, a fehér-kék porosz zászlók egész serege, a melyek felett egy-egy díszes aranyozott tábla díszlett a német császári koronával, harczi jelvényekkel s II. Vilmos monogrammjával.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. szeptember 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: Királyunk és II. Vilmos német császár a tatai hadgyakorlaton : Erdélyi fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: II. Vilmos német császár megérkezése Tatára : Jantyik Mátyás rajza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Parlagi Vilma: II. Vilmos német császár, huszárezredének egyenruhájában : Parlagi Vilma 1896. évi festménye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1205x1623 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna