D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti lóversenytérről
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti lóversenytérről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nagy tribün
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Klösz György fényképei után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 42. sz. (1897. október 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lóverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti lóversenytérről - A nagy tribün
Klösz György fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Azok ugyan, a kiket megáldott az ég földi javakkal s lefizethetik naponta az 5 forintokat, kényelmesen nézhetik - szakadó esőben is - a fedett nagy tribünről a versenyeket, de kiknek nincs több pénzük a belépő díjra 30 krajczárnál, azok szabad ég alatt kénytelenek végig élvezni egy egész délután izgalmait. S szakadó esőben is van ennek a helynek közönsége, egymásutánban álló sűrű esernyőtábor húzódik végig a korlát mellett, s bizony van olyan nap is, midőn többen nézik innen a versenyeket, mint túlnanról, a nagy tribünről. Ilyen a mi budapesti közönségünk a mit egyszer megkedvel, kitart mellett mindvégig.
Fényképeink a most lefolyt őszi meetingen lettek felvéve. Ott van a nagy tribün díszes közönségével, mely a St. Leger futamának sorsát lesi az előtérben álló katona herczeg Esterházy Lajos, londoni követségi attasé, mig odább, a két beszélő alak egyike (ki zsebre dugott kézzel áll) Lossonczy Mihály miniszteri tanácsos, a hazai lótenyészügy vezetője.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. szeptember 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: A budapesti lóversenytérről - A bírói páholy
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak : A városligeti lóversenytérről - A nagy tribün előtt. Kossak fényképei után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1438x1024 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna