D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Gerando Attila
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Gerando Attila
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dunky fivérek fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 44. sz. (1897. október 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gerando Attila (1847-1897)
V I A F I d : 88098161
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : geográfus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Gerando Attila
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : De Gerando Attila 1847-ben született Budapesten. Atyja a kiváló tudós és író De Gerando Ágost és anyja a szintén nagy műveltségű Teleki Emma grófnő volt.
1852-től kezdve Irányi Dániel oktatott magyar nyelven, más kitűnő franczia tanárok pedig francziáúl. De Gerando Attila 1861-ben kezdett nyilvános iskolába járni, beiratkozván egy lyceumba, hol előbb az irodalmi, majd 1863-ban a reál tárgyakból tett érettségi vizsgálatot. A rendkívüli iparkodás, a sok tanulás azonban annyira megviselte a különben sem erős szervezetű serdülő ifjút, hogy egészsége megrendült s e miatt két évig nem látogathatta az iskolákat. Mindazáltal így is tanulgatott s oly sikerrel, hogy 1865-ben újabb vizsgálatot tett, melylyel az aggregatio fokozatát nyerte el.
A következő évben édesanyjával és nővérével együtt visszatért szülőföldjére, Magyarországba.
1869-ben visszatért Francziaországba atyja birtokára s ott nem sokára megnősült de ez első házassága nem lett szerencsés rövid idő múlva föl kellett bontatnia. E miatt egyideig tudományos munkássága is szünetelt. 1871-ben édes anyjával és nővérével nagyobb utazást tett Görögországba, hol az ókori remek emlékek ismét fölkeltették tudásvágyát. 1872-ben ismét hazánkba jött s Budapesten az egyetemen bölcseletdoktori vizsgálatot tett.
De Gerando Attila a hazai légkörben fölüdűlve, 1874-ben élénkebb irodalmi munkásságot kezdett "Kővár vidéké"-nek leírásával és Mignet-től "Franklin életé"-nek magyarra fordításával, melyet a Franklin-Társulat adott ki. Kővár vidékét a nála vendégül járt nagyhírű franczia földrajziróval és tudóssal, Élisée Reclus-vel, utazta be s tanulmányútjáról fölolvasást is tartott a Magyar Földrajzi Társaságban, melynek buzgó és munkás tagja volt.
1878-ban nagy utazást tett Kis-Ázsiában ugyancsak Reclus-vel, ki nagy földrajzi munkájához gyűjtötte az adatokat, s kinek ő e nagyon fáradalmas útban épen oly szorgalmas, mint hasznos segítő társa volt.
De Gerando Attila 1880-ban leírta Szegszárdot és vidékét franczia nyelven 1881-ben "Két hét a Székelyföldön" czímű munkája jelent meg fényképekkel, melyeket ő maga vett föl a leírt helyeken. 1882-ben "Étude sur les hautes plaines de Transylvanie" (Tanulmány Erdély fensíkjairól) czímű füzetet írt 1886-ban "Formation des Nationalités de la Hongrie" (Magyarország nemzetiségeinek képződése) czímű tanulmányt tett közzé a franczia földrajzi társaság folyóiratában. 1887-ben "Velencze tizenkét képben" czímű, képekkel díszített könyvet irt és adott ki. Legtöbb munkába került dolgozata "Le Défilé du Bas-Danube depuis Báziás jusqu'á Orsova" (Az Al-Duna szorosa Báziástól Orsováig) czímű tanulmány, mely 1894-ben ugyancsak a franczia földrajzi társaság folyóiratában jelent meg s általános elismeréssel találkozott.
1887-ben, mikor másodízben nősült, unokahúgát, széki gróf Teleki Jolánt vévén feleségül, kivel haláláig a legnagyobb boldogságban élt. E házasságából egy fia született, a most kilencz éves Félix, kinek nevelésével és oktatásával eleitől kezdve maga foglalkozott olyan példás gonddal és szeretettel, a milyenre ritka apa képes.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. október 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : De Gerando Ágost (1819-1849)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 748x957 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna